• Sveaskog

    Vi får skogen och Sverige att växa

  • Sveaskog

    Vi får skogen och Sverige att växa

  • Sveaskog

    Vi får skogen och Sverige att växa

Om Sveaskog

Vi jobbar på uppdrag av staten. Att sköta Sveriges skogar är ett stort ansvar. Utöver vår kärnverksamhet – som är att förvalta skogen och sälja timmer, massaved och biobränsle – arbetar Sveaskog med naturvård, jakt och fiske samt försäljning av fastigheter. 

Sveaskog brukar långsiktigt skogen för att klimatnyttan ska bli så stor som möjligt. Detta sker parallellt med hänsyn till biologisk mångfald, samt sociala och kulturella värden. Både här och nu men också för kommande generationer. Samtidigt ska skogsbruket vara lönsamt och konkurrenskraftigt. Vi vill vara det ledande skogsföretaget och ett föredöme inom hållbart företagande.

Produktion 

Tack vare ett långsiktigt förvaltande av våra skogar tar den inte slut. Just långsiktigheten i brukandet innebär att vi idag har dubbelt så mycket skog som för 100 år sedan. För varje träd vi avverkar, planterar vi tre nya. Vårt skogsbruk är en välplanerad och högteknologisk verksamhet som har utvecklats i generationer.

Skogen är en förnybar naturresurs - oöverträffad i sin flexibilitet. Den kan användas för att bygga höghus och idrottshallar och levererar allt från hygienartiklar och kläder till mjölkförpackningen på ditt frukostbord och biobränslen som värmer din bostad. Och mycket mer! Vi har cirka 140 kunder, och säljer främst trä till sågverk, massaved till pappers- och massabruk, men också biobränsle till värmeverk, kraftvärmeverk, skogsindustrier och till kommuner med egna anläggningar.

Naturvård och biologisk mångfald

När vi brukar skogen påverkas växt- och djurarter. I Sveaskog är biologisk mångfald en integrerad del av vårt skogsbruk och vår ambition är att vara ett föredöme inom naturvård i branschen. Vi arbetar aktivt för att skapa varierade skogar för upplevelser och naturvärden. Naturvården omfattar allt från landskap till enskilda skogar samt träd och trädgrupper. Genom naturvårdsarbetet ökar andelen gammal skog. Samtidigt skapar vi mer varierade och artrika skogar med mer lövträd och mer död ved.

Vårt samhällsbidrag

Att vi är statliga innebär att vi kan vara långsiktiga och uthålliga. Överskottet från vårt arbete går tillbaka till statskassan. Vår verksamhet är också en garant för infrastruktur och annan form av samhällsservice utanför tätbefolkade områden. Skogsbruket bidrar till en levande landsbygd genom att skapa jobb och möjligheter att bo och leva i hela Sverige.

Klimat

Skogen har en avgörande betydelse för klimatet. Nyckeln är att ha växande skogar i alla åldrar över hela landskapet som binder koldioxid. Även användningen av trä kan bidra till att minska klimatförändringarna genom att vi kan minska beroendet av andra, mer koldioxidkrävande råvaror och produkter. Sveaskog vill vara ledande i att ta tillvara och utveckla skogens klimatnytta. Genom att ha hög tillväxt i den växande skogen, och inte avverka mer än skogen växer, kan vi öka inbindningen av koldioxid och samtidigt använda skog för att fasa ut det fossila. 

 

Sveaskog - Vi får skogen och Sverige att växa