Bolagsstyrning

Sveaskog är ett aktiebolag vars enda ägare är svenska staten.

Till grund för styrningen av företaget ligger bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen, svensk kod för bolagsstyrning samt statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statliga ägande.