Bolagsstyrningsrapporter

I våra bolagsstyrningsrapporter avhandlas hur bolagets styrning och kontroll är organiserad. Rapporterna finns i Års- och hållbarhetsredovisningarna.