Bolagsordning

Här publiceras den senast antagna bolagsordningen.

2022-08-31

§ 1 Firma

Bolagets firma är Sveaskog AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Kalix kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fast och lös egendom, samt bedriva skogsbruk och skogsindustri samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska vara en oberoende aktör, dvs. utan egna stora intressen som slutanvändare av skogsråvara, med kärnverksamhet inom skogsbruk. Bolaget kan även bedriva närliggande verksamhet om den bidrar till att öka bolagets avkastning.

Bolaget ska, mot marknadsmässig ersättning, avyttra totalt upp till 60 000 hektar icke skyddsvärd produktiv skogsmark, i huvudsak ovan och i nära anslutning till gränsen för fjällnära skog, för att kunna användas som ersättningsmark till enskilda markägare av skog samt skogsfastigheter som ägs och förvaltas gemensamt inom så kallade allmänningsskogar och häradsallmänningsskogar.

Verksamheten ska baseras på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst etthundramiljoner (100.000.000) kronor och högst fyrahundramiljoner (400.000.000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst etthundramiljoner (100.000.000) och högst fyrahundramiljoner (400.000.000).

§ 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja en ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

§ 8  Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9  Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

§ 10  Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma får hållas, förutom där bolaget har sitt säte, i Östersund, Stockholm, Göteborg och i Kristianstad.
-----------------------------------------------------------------------------------

Antagen vid bolagsstämma den 31 augusti 2022.