Uppförandekod

Uppförandekoden tydliggör hur Sveaskog ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare och samhällsaktör. Koden gäller för medarbetares individuella ansvar och för vårt ansvar gentemot medarbetare och det omgivande samhället.

Alla medarbetare i Sveaskog har ansvar och skyldighet att följa uppförandekoden. För att säkerställa att koden efterlevs finns en visselblåsarfunktion, där överträdelser kan anmälas. Koden gäller i tillämpliga delar även kunder, leverantörer och entreprenörer. Sveaskogs chefer ska se till att uppförandekoden efterlevs i den dagliga verksamheten. Koden ska alltid gås igenom vid nyanställningar, medarbetarsamtal, upphandlingar, verksamhetsuppföljningar etc. Vid tecknande av affärs- och samarbetsavtal biläggs uppförandekoden avtalet.