• Hållbarhet

  Förnybar råvara - en hållbar affär

Hållbarhet

Sveaskog brukar skogen på ett ansvarsfullt och lönsamt sätt, som hela tiden skapar mångfald, konkurrenskraft och ökat värde för kommande generationer. Skogarnas klimatnytta och sociala värden ska också bibehållas och förstärkas, och vi strävar efter att hela tiden utvecklas och lära oss mer, baserat på vetenskap och erfarenheter. 

Sveaskog analyserar de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, FN:s ramverk för hållbar utveckling, för att identifiera de mål som bolagets verksamhet påverkar och bidrar till. I vår kartläggning ingår också att identifiera affärsmöjligheter som bidrar till att de globala hållbarhetsmålen uppnås.

Sveaskog redovisar hållbarhetsarbetet enligt riktlinjerna för Global Reporting Initiative (GRI). Riktlinjerna är ett sätt att internt styra hållbarhetsarbetet och att öppet beskriva verksamheten och utmaningar, redovisa måluppfyllelse samt öka kunskapen om företaget.

Sveaskogs skogar har en viktig roll i klimatomställningen då träden tar upp koldioxid och binder kol vilket motverkar människans klimatpåverkan. Läs mer om skogens klimatnytta.

Global Compact

Sveaskog stödjer FN-initiativet Global Compact och tar därmed tydlig ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, miljöansvar, rätten att bilda fackföreningar och antikorruption.

Sveaskog arbetar för att konkretisera hur principerna återspeglas i verksamheten. ”Communication on Progress” (CoP) rapporteras årligen till Global Compact.

Intressent- och väsentlighetsanalys

Väsentlighetsanalysen syftar till att identifiera och prioritera de områden där Sveaskog har en betydande påverkan på miljö, människa och ekonomi. De prioriterade hållbarhetsfrågorna tar också hänsyn till vad intressenterna förväntar sig och tycker är viktigt att Sveaskog arbetar med. Resultatet av årets väsentlighetsanalys speglar därför den förflyttning som skett hos Sveaskogs intressenter där ett hållbart skogsbruk, klimatanpassning av skog och skogsmark samt ökad biologisk mångfald ökat i betydelse hos flera intressentgrupper.

Väsentlighetsanalysen ligger till grund för Sveaskogs strategiska hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning enligt GRI standards 2016. Sveaskogs hållbarhetsarbete bidrar till Agenda 2030 och de svenska och internationella miljömålen. Ett hållbart skogsbruk är grunden för allt Sveaskog gör och hållbarhetsfrågorna är därför helt integrerade i det strategiska arbetet. Vilka mål inom Agenda 2030 och de svenska miljökvalitetsmålen som Sveaskogs verksamhet påverkar framgår i års- och hållbarhetsredovisningen.

Sveaskogs prioriterade intressenter

 • Kunder
 • Ägare
 • Låneinstitut, kreditgivare
 • Medarbetare
 • Entreprenörer
 • Virkesleverantörer
 • Turismföretagare, jägare, fiskare med flera
 • Rennäringen
 • Myndigheter
 • Naturvårdsorganisationer

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.