Gröna obligationer

Sveaskog har vid fem tillfällen sedan 2016 emitterat Gröna Obligationer.

Idag sker merparten av företagets upplåning via kort- och långfristigt publikt låneprogram. Sveaskog har även tillgång till ett antal bilaterala låneavtal. Vi har arbetat fram ett nytt regelverk för Gröna obligationer daterat den 1 mars 2023, i linje med EU:s nya taxonomi, viket också är granskat med ett utlåtande av tredje part, Cicero. Rådgivare har varit Danske Bank.

Det tidigare ramverket Sveaskog arbetade utifrån vid emitteringen av obligationerna 2017-2022, finns nedan under rubriken "Rapportering Gröna obligationer 2017-2022".