Ekonomiska mål och nyckeltal

De finansiella målen gäller från den 31 augusti 2022. Det ekonomiska resultatet rapporteras i års- och hållbarhetsredovisningen.

Direktavkastning

Avkastningen på justerat operativt kapital ska över tid uppgå till minst 2,5 procent med respektive utan intresseföretag.

Kapitalstruktur

Nettoskuldsättningsgraden ska uppgå till 0,05-0,3 gånger.

Utdelning

Ordinarie utdelning ska uppgå till mellan 70 och 100 procent av koncernens resultat efter skatt exklusive ej kassaflödespåverkande värdeförändring av växande skog samt resultatandel från intresseföretag. Därtill 100% av de utdelningar som bolaget erhållit föregående år från intresseföretagen.

Ekonomiska fakta i korthet

Nyckeltalen uppdateras varje år i samband med årsredovisningen.

   2018 2019 2020 2021 2022
Nettoomsättning, MSEK 6 971 7 209 6 597 6 920 7 760
Rörelseresultat före värdeförändring biologiska tillgångar, MSEK 1 812 1 694 1 340 2 038 1 966
Värdeförändring biologiska tillgångar, MSEK 1 697 399 12 481 -196 499
Rörelseresultat, MSEK 3 509 2 093 13 821 1 842 2 465
Resultat före skatt, MSEK 3 366 1 963 13 668 1 709 2 339
Årets resultat, MSEK 3 171 1 558 10 867 1 494 1 979
Avkastning på eget kapital, % 14,4 6,7 26,2 2,4 3,1
Avkastning på justerat operativt kapital (exkl uppskj skatt), % 5,9 5,4 3,6 5,2 4,9
Soliditet, % 57 57 68 68 69
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,30 0,30 0,13 0,12 0,11
Utdelning, MSEK 1 100 1 100 850 1 300 1 150
Antal tillsvidareanställda 682 682 713 711 739
Medelantal anställda 840 807 827 825 810