Finansiell information

Finansiell information

Vi redovisar vårt finansiella resultat fyra gånger per år och ger ut vår årsredovisning och hållbarhetsredovisning i mars.

1 januari - 30 juni i korthet

  • Nettoomsättningen, som omfattar såväl leveranser från egen skog som externt anskaffad skogsråvara, ökade med åtta procent till 3 849 MSEK (3 567). Priserna ökade i genomsnitt med tio procent medan de totala leveransvolymerna minskade med tre procent. Leveranserna av skogsplantor har ökat.
  • Det operativa rörelseresultatet ökade med sju procent och uppgick till 832 MSEK (775). Högre priser har till viss del motverkats av lägre volymer. Kostnaderna för avverkning och skogsvård har ökat främst till följd av planerade åtgärder men också som en effekt av ökad konkurrens om avverkningsresurser i kombination med avverkning av storm- och insektskadad skog. Därtill har intäkterna från övriga fastighetsaffärer varit lägre.
  • Direktavkastningen, mätt under rullande 12 månader, uppgick till 5,4 procent (4,9).
  • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 272 MSEK (121), värdeförändringen har inte haft någon kassaflödespåverkan.
  • Resultatet under första halvåret minskade med 27 procent och uppgick till 946 MSEK (1 301), motsvarande 7,99 kr (10,99) per aktie. Minskningen är till stor del hänförlig till effekten av ändrade skatteregler som påverkade resultatet positivt med 477 MSEK föregående år. Effekten var av engångsnatur och hade ingen kassaflödespåverkan.

Finansiell kalender

  • 28 januari: Bokslutskommuniké 2018
  • 24 april: Årsstämma 2019
  • 24 april: Delårsrapport januari-mars 2019
  • 16 juli: Delårsrapport januari-juni 2019
  • 23 oktober: Delårsrapport januari-september 2019

 

Per Matses

Per Matses

Vice vd och CFO