Finansiell information

Finansiell information

Vi redovisar vårt finansiella resultat fyra gånger per år och ger ut vår årsredovisning och hållbarhetsredovisning i mars.

1 januari – 30 september 2018

 • Nettoomsättningen, som omfattar såväl leveranser från egen skog som externt anskaffad skogsråvara, ökade med elva procent till 5 076 MSEK (4 593). Priserna ökade i genomsnitt med nio procent och de totala leveransvolymerna ökade med två procent.
 • Det operativa rörelseresultatet ökade med elva procent och uppgick till 1 031 MSEK (933). Högre priser har till viss del motverkats av sex procents lägre leveransvolymer från egen skog och kostnader om 30 MSEK i samband med skogsbränder.
 • Sveaskogs intresseföretag Setra Group ökade sitt rörelseresultat till 287 MSEK (107). Sveaskogs andel av resultatet ökade till 115 MSEK (38).
 • Direktavkastningen, mätt under rullande 12 månader, uppgick till 5,2 procent (4,6).
 • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 206 MSEK (162).
 • Periodens resultat ökade med 59 procent och uppgick till 1 593 MSEK (999). Förändrade bolagsskatteregler har medfört en positiv resultateffekt om 477 MSEK.
 • Resultatet per aktie ökade med 59 procent och uppgick till 13,45 kr (8,44).

Finansiell kalender

2018

 • 23 april: Delårsrapport januari–mars
 • 23 april: Årsstämma   
 • 17 juli: Delårsrapport januari-juni   
 • 26 oktober: Delårsrapport januari-september

 

Per Matses

Per Matses

Vice vd och CFO, tf HR-chef