Finansiell information

Vi redovisar vårt finansiella resultat fyra gånger per år och ger ut vår årsredovisning och hållbarhetsredovisning i mars.

1 januari – 30 september 2022 

  • Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 5 716 MSEK (5 032). Virkespriserna ökade med i genomsnitt 15 procent medan leveransvolymerna minskade med en procent.
  • Det operativa rörelseresultatet ökade med åtta procent och uppgick till 1 112 MSEK (1 033). Högre virkespriser och ökade upplåtelseintäkter från vindkraft har delvis motverkats av lägre volym från egen skog och ökade avverkningskostnader.
  • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 320 MSEK (414).
  • Periodens resultat uppgick till 1 691 MSEK (1 586), motsvarande 14,28 kr (13,40) per aktie.

Finansiell kalender

  • 27 januari 2022: Bokslutskommuniké 2021
  • 15 mars 2022: Års- och hållbarhetsredovisning 2021
  • 27 april: Delårsrapport januari-mars
  • 15 juli: Halvårsrapport januari-juni
  • 28 oktober: Delårsrapport januari-september

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.