)
Finansiell information

Finansiell information

Vi redovisar vårt finansiella resultat fyra gånger per år och ger ut vår årsredovisning och hållbarhetsredovisning i mars.

1 januari – 30 juni i korthet

  • Nettoomsättningen, som omfattar såväl leveranser från egen skog som externt anskaffad skogsråvara, ökade med fem procent till 3 299 MSEK (3 151). De totala leveransvolymerna ökade med två procent och priserna ökade i genomsnitt med två procent.
  • Det operativa rörelseresultatet ökade med 12 procent och uppgick till 725 MSEK (646). Resultatförbättringen förklaras främst av högre priser, högre leveransvolymer och ändrad lagermix samt intäkter avseende ekologisk kompensation.
  • Direktavkastningen, mätt under rullande 12 månader, uppgick till 4,5 procent (4,8).
  • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick till netto 108 MSEK (220).
  • Periodens resultat ökade med 12 procent och uppgick till 779 MSEK (693)

Finansiell kalender

2017

  • 26 april: Delårsrapport januari-mars

  • 17 juli: Delårsrapport januari-juni

  • 26 oktober: Delårsrapport januari-september

2018

  • 26 januari: Bokslutskommuniké 2017

  • Mars: Årsredovisning 2017

Per Matses

Per Matses

Vice vd och CFO