Finansiell information

Finansiell information

Vi redovisar vårt finansiella resultat fyra gånger per år och ger ut vår årsredovisning och hållbarhetsredovisning i mars.

Första kvartalet 2019 i korthet

  • Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 1 924 MSEK (1 649). Priserna ökade i genomsnitt med 11 procent medan de totala leveransvolymerna var i stort sett oförändrade.
  • Det operativa rörelseresultatet ökade med 30 procent och uppgick till 509 MSEK (393). Resultatförbättringen är främst en effekt av högre priser.
  • Direktavkastningen, mätt under rullande 12 månader, uppgick till 5,7 procent (4,7).
  • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick till netto 113 MSEK (63), värdeförändringen har ingen kassaflödespåverkan.
  • Kvartalets resultat ökade med 35 procent och uppgick till 521 MSEK (387), motsvarande 4,40 kr (3,27) per aktie.

Finansiell kalender

  • 28 januari: Bokslutskommuniké 2018
  • 24 april: Årsstämma 2019
  • 24 april: Delårsrapport januari-mars 2019
  • 16 juli: Delårsrapport januari-juni 2019
  • 23 oktober: Delårsrapport januari-september 2019

 

Per Matses

Per Matses

Vice vd och CFO