Finansiell information

Finansiell information

Vi redovisar vårt finansiella resultat fyra gånger per år och ger ut vår årsredovisning och hållbarhetsredovisning i mars.

1 januari – 31 december 2018

  • Nettoomsättningen, som omfattar såväl leveranser från egen skog som externt anskaffad skogsråvara, ökade med 12 procent till 6 971 MSEK (6 206). Priserna ökade i genomsnitt med 11 procent och de totala leveransvolymerna ökade med en procent.
  • Det operativa rörelseresultatet ökade med 14 procent och uppgick till 1 422 MSEK (1 248). Den positiva effekten av högre priser har till viss del motverkas av fyra procents lägre leveransvolymer från egen skog där marginalerna är högre än för externt anskaffad skogsråvara. Däremot har kostnader i samband med skogsbränder och minskad försäljning av mark som inte är skogsmark påverkat resultatet negativt.
  • Direktavkastningen uppgick till 5,4 procent (4,8). 
  • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 1 697 MSEK (200).  Förbättringen är en engångseffekt främst till följd av ändrad diskonteringsränta och övriga bedömningar i samband med beräkning av det verkliga värdet på de biologiska tillgångarna. Värdeförändringen har ingen kassaflödespåverkan.
  • Årets resultat ökade med 129 procent och uppgick till 3 168 MSEK (1 384) motsvarande 26,76 kr (11,69) per aktie. Utöver ett förbättrat resultat har förändrade bolagsskatteregler medfört en positiv resultateffekt om 505 MSEK.

Finansiell kalender

  • 28 januari: Bokslutskommuniké 2018
  • 24 april: Årsstämma 2019
  • 24 april: Delårsrapport januari-mars 2019
  • 12 juli: Delårsrapport januari-juni 2019
  • 23 oktober: Delårsrapport januari-september 2019