Finansiell information

Finansiell information

Vi redovisar vårt finansiella resultat fyra gånger per år och ger ut vår årsredovisning och hållbarhetsredovisning i mars.

1 januari - 30 september i korthet

  • Nettoomsättningen, som omfattar såväl leveranser från egen skog som externt anskaffad skogsråvara, ökade med sex procent till 5 396 MSEK (5 076). Priserna ökade i genomsnitt med nio procent medan de totala leveransvolymerna minskade med fyra procent. Omsättningen från försäljning av skogsplantor har ökat.

  • Det operativa rörelseresultatet ökade med tio procent och uppgick till 1 133 MSEK (1 031). Högre priser har till viss del motverkats av lägre volymer. Kostnaderna för skogsvård har ökat. Fjolårets resultat belastades av merkostnader (25 MSEK) kopplat till de omfattande skogsbränderna förra sommaren. Resultatet från övriga fastighetsaffärer har minskat.

  • Direktavkastningen, mätt under rullande 12 månader, uppgick till 5,4 procent (5,2).
  • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 426 MSEK (206), värdeförändringen har inte haft någon kassaflödespåverkan
  • Resultatet under perioden januari-september minskade med 19 procent och uppgick till 1 286 MSEK (1 593), motsvarande 10,86 kr (13,45) per aktie. Minskningen är till stor del hänförlig till ändrade skatteregler som påverkade resultatet positivt med 477 MSEK föregående år. Effekten var av engångsnatur och hade ingen kassaflödespåverkan.

Finansiell kalender

  • 28 januari: Bokslutskommuniké 2018
  • 24 april: Årsstämma 2019
  • 24 april: Delårsrapport januari-mars 2019
  • 16 juli: Delårsrapport januari-juni 2019
  • 25 oktober: Delårsrapport januari-september 2019

 

Per Matses

Per Matses

Vice vd och CFO