Finansiell information

Vi redovisar vårt finansiella resultat fyra gånger per år och ger ut vår årsredovisning och hållbarhetsredovisning i mars.

1 januari – 31 december 2022 

  • Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 7 760 MSEK (6 920). Virkespriserna ökade med i genomsnitt 15 procent medan leveransvolymerna minskade med tre procent.
  • Det operativa rörelseresultatet ökade med två procent och uppgick till 1 366 MSEK (1 341). Högre virkespriser möttes av lägre volym från egen skog och ökade kostnader för avverkning och vägar.
  • Resultatandel i intresseföretag uppgick till 574 MSEK (667).
  • Den redovisade värdeförändringen på biologiska tillgångar uppgick netto till 499 MSEK (–196).
  • Periodens resultat uppgick till 1 979 MSEK (1 494), motsvarande 16,71 kr (12,62) per aktie.