Finansiell information

Vi redovisar vårt finansiella resultat fyra gånger per år och ger ut vår årsredovisning och hållbarhetsredovisning i mars.

Nytt grönt ramverk

Sveaskog är det första skogsbolaget i Europa med ett grönt finansiellt obligationsramverk förenligt med EU:s nya taxonomi. Läs mer om Sveaskogs gröna ramverk och gröna obligationer

 

1 april – 30 juni 2023

  • Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 2 075 MSEK (1 991). Virkespriserna ökade med i genomsnitt 15 procent medan leveransvolymerna minskade med 11 procent.
  • Det operativa rörelseresultatet ökade med 24 procent och uppgick till 449 MSEK (362). Högre virkespriser har mötts av lägre volym från egen skog samt ökade kostnader för avverkning.
  • Resultatandel i intresseföretag uppgick till 14 MSEK (251), främst på grund av sämre marknadsförutsättningar för Setra Group.
  • Den redovisade värdeförändringen på biologiska tillgångar uppgick netto till -279 MSEK (124), det negativa värdet reflekterar en justering av felaktiga parametrar från kvartal 1.
  • Kvartalets resultat uppgick till 121 MSEK (632), motsvarande 1,03 kronor (5,34) per aktie.

1 januari – 30 juni 2023

  • Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 4 226 MSEK (3 983). Virkespriserna ökade med i genomsnitt 17 procent medan leveransvolymerna minskade med 12 procent. Övrig omsättningsökning är främst hänförlig till upplåtelser för vindkraft.
  • Det operativa rörelseresultatet ökade med 20 procent och uppgick till 1 011 MSEK (843). Högre virkespriser och ökade intäkter från vindkraftsupplåtelser har mötts av lägre volym från egen skog samt ökade kostnader för avverkning och skogsvård.
  • Resultatandel i intresseföretag uppgick till 8 MSEK (484), främst på grund av sämre marknadsförutsättningar för Setra Group.
  • Den redovisade värdeförändringen på biologiska tillgångar uppgick netto till 26 MSEK (213).
  • Periodens resultat uppgick till 768 MSEK (1 301), motsvarande 6,49 kronor (10,99) per aktie.