Finansiell information

Finansiell information

Vi redovisar vårt finansiella resultat fyra gånger per år och ger ut vår årsredovisning och hållbarhetsredovisning i mars.

1 januari – 30 juni 2018

 • Nettoomsättningen, som omfattar såväl leveranser från egen skog som externt anskaffad skogsråvara, ökade med åtta procent till 3 567 MSEK (3 299). Priserna ökade i genomsnitt med sju procent och de totala leveransvolymerna ökade med en procent.

 • Det operativa rörelseresultatet ökade med sju procent och uppgick till 775 MSEK (725). Högre priser har till viss del motverkats av sju procents lägre leveransvolymer från egen skog.

 • Sveaskogs intresseföretag Setra Group ökade sitt rörelseresultat till 233 MSEK (90). Sveaskogs andel av resultatet ökade till 90 MSEK (34).

 • Direktavkastningen, mätt under rullande 12 månader, uppgick till 5,0 procent (4,5).

 • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick till netto 121 MSEK (108). 

 • Resultatet under det första halvåret ökade med 67 procent och uppgick till 1 301 MSEK (779). Förändrade bolagsskatteregler har medfört en positiv resultateffekt om 477 MSEK.

 • Resultatet per aktie ökade med 67 procent och uppgick till 10,99 kr (6,58). 

Finansiell kalender

2018

 • 23 april: Delårsrapport januari–mars
 • 23 april: Årsstämma   
 • 17 juli: Delårsrapport januari-juni   
 • 26 oktober: Delårsrapport januari-september

 

Per Matses

Per Matses

Vice vd och CFO, tf HR-chef