Finansiell information

Vi redovisar vårt finansiella resultat fyra gånger per år och ger ut vår årsredovisning och hållbarhetsredovisning i mars.

Nytt grönt ramverk

Sveaskog är det första skogsbolaget i Europa med ett grönt finansiellt obligationsramverk förenligt med EU:s nya taxonomi. Läs mer om Sveaskogs gröna ramverk och gröna obligationer

 

1 oktober – 31 december 2023

 • Nettoomsättningen minskade med 3 procent till 1 990 MSEK (2 044). Virkespriserna ökade med i genomsnitt 12 procent medan leveransvolymerna minskade med 15 procent.
 • Det operativa rörelseresultatet minskade med 22 procent och uppgick till 199 MSEK (254). Högre virkespriser har mötts av lägre volym från egen skog samt ökade kostnader för avverkning och upparbetning efter stormen Hans.
 • Resultatandel i intresseföretag uppgick till –81 MSEK (–28), främst på grund av sämre
  marknadsförutsättningar för Setra Group.
 • Den redovisade värdeförändringen på biologiska tillgångar uppgick netto till 3 436 MSEK (179), ökningen beror i huvudsak på förändrade prisantaganden.
 • Kvartalets resultat efter verksamhet som utdelats uppgick till 2 750 MSEK (288), motsvarande 23,23 kronor (2,43) per aktie.

1 januari – 31 december 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 1 procent till 7 863 MSEK (7 760). Virkespriserna ökade med i genomsnitt 14 procent medan leveransvolymerna minskade med 13 procent.
 • Det operativa rörelseresultatet ökade med 5 procent och uppgick till 1 429 MSEK (1 366).
  Högre virkespriser har mötts av lägre volym från egen skog samt ökade kostnader för
  avverkning och skogsvård.
 • Resultatandel i intresseföretag uppgick till –60 MSEK (574), främst på grund av sämre
  marknadsförutsättningar för Setra Group.
 • Den redovisade värdeförändringen på biologiska tillgångar uppgick netto till 3 376 MSEK (499), ökningen beror i huvudsak på förändrade prisantaganden.
 • Årets resultat efter verksamhet som utdelats uppgick till 3 562 MSEK (1 979), motsvarande 30,08 kronor (16,71) per aktie.