Finansiell information

Finansiell information

Vi redovisar vårt finansiella resultat fyra gånger per år och ger ut vår årsredovisning och hållbarhetsredovisning i mars.

Oktober – december 2019 i korthet

 • Nettoomsättningen minskade med fyra procent till 1 813 MSEK (1 895). Priserna på skogsråvara minskade med i genomsnitt tre procent och de totala leveransvolymerna minskade med två procent. Intäkterna från markupplåtelser har ökat.
 • Det operativa rörelseresultatet minskade med 10 procent och uppgick till 350 MSEK (391) och förklaras främst av lägre priser och lägre leveransvolymer.
 • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till -27 MSEK (1 491). Den höga nivån under fjolåret är till stor del hänförlig till ändrad diskonteringsränta i föregående års beräkning. Värdeförändringen har inte haft någon kassaflödespåverkan.
 • Kvartalets resultat uppgick till 272 MSEK (1 578), motsvarande 2,30 kr (13,30) per aktie.

Januari – december 2019 i korthet

 • Nettoomsättningen ökade med tre procent till 7 209 MSEK (6 971). Priserna på skogsråvara ökade med i genomsnitt fyra procent medan de totala leveransvolymerna minskade med tre procent. Omsättningen från försäljning av skogsplantor och markupplåtelser har ökat.
 • Det operativa rörelseresultatet ökade med fyra procent och uppgick till 1 483 MSEK (1 422). Högre virkespriser har till viss del motverkats av lägre leveransvolymer. Ökad försäljning av skogsplantor och upplåtelser har bidragit positivt, medan kostnaderna för skogsvård och avverkning har ökat.
 • Direktavkastningen uppgick till 4,9 procent (5,4).
 • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 399 MSEK (1 697). Den höga nivån under fjolåret är till stor del hänförlig till ändrad diskonteringsränta i föregående års beräkning. Värdeförändringen har inte haft någon kassaflödespåverkan.
 • Årets resultat minskade med 51 procent och uppgick till 1 558 MSEK (3 171), motsvarande 13,16 kr (26,78) per aktie. Minskningen är till stor del hänförlig till en lägre värdeökning för växande skog samt ändrade skatteregler år 2018 varav de senare påverkade resultatet positivt med 505 MSEK. Effekterna var av engångsnatur och hade ingen kassaflödespåverkan.

Finansiell kalender

 • 27 januari: Bokslutskommuniké 2019
 • 24 april: Årsstämma 2020
 • 24 april: Delårsrapport januari-mars 2020
 • 16 juli: Delårsrapport januari-juni 2020
 • 26 oktober: Delårsrapport januari-september 2020

 

Per Matses

Per Matses

Vice vd och CFO