Finansiell information

Finansiell information

Vi redovisar vårt finansiella resultat fyra gånger per år och ger ut vår årsredovisning och hållbarhetsredovisning i mars.

1 januari – 31 mars 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 1 992 MSEK (1 693). De totala
  leveransvolymerna ökade med fyra procent medan priserna på skogsråvara ökade med
  i genomsnitt 12 procent. Övriga intäkter, främst för upplåtelser och plantor, ökade med två
  procent.
 • Det operativa rörelseresultatet ökade med 15 procent och uppgick till 481 MSEK
  (418). Högre virkespriser och ökade upplåtelseintäkter från vindkraft har delvis motverkats av lägre volym från egen skog och ökade avverkningskostnader.
 • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 89 MSEK (118).
 • Kvartalets resultat uppgick till 669 MSEK (480), motsvarande 5,65 kr (4,05) per aktie.

Finansiell kalender

 • 27 januari 2022: Bokslutskommuniké 2021
 • 15 mars 2022: Års- och hållbarhetsredovisning 2021
 • 27 april: Delårsrapport januari-mars
 • 15 juli: Halvårsrapport januari-juni
 • 28 oktober: Delårsrapport januari-september

 

Senast uppdaterad: 2022-04-27