Finansiell information

Finansiell information

Vi redovisar vårt finansiella resultat fyra gånger per år och ger ut vår årsredovisning och hållbarhetsredovisning i mars.

1 juli – 30 september 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 1 472 MSEK (1 307). Totala leveransvolymerna ökade med fem procent och priserna på skogsråvara ökade med i genomsnitt åtta procent.
 • Det operativa rörelseresultatet ökade med 79 procent och uppgick till 243 MSEK (136). Resultatförbättringen förklaras främst av förändrad metod för värdering av skogstillgångar. Metodförändringen innebär att kostnader för återbeskogning, 75 MSEK, från i år redovisas i posten värdeförändring skog. Bortsett från metodförändringen är det underliggande resultatet något högre än föregående år trots höjda naturvårdskostnader
 • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 113 MSEK (157).
 • Kvartalets resultat uppgick till 499 MSEK (208), motsvarande 4,21 kr (1,76) per aktie.  

1 januari – 30 september 2021

 • Nettoomsättningen ökade med två procent till 5 032 MSEK (4 916). Totala leveransvolymerna var nästan oförändrade och priserna på skogsråvara ökade med i genomsnitt två procent.
 • Det operativa rörelseresultatet ökade med 27 procent och uppgick till 1 033 MSEK (812). Resultatförbättringen förklaras huvudsakligen av förändrad metod för värdering av skogstillgångar. Metodförändringen innebär att kostnader för återbeskogning, 202 MSEK, från i år redovisas i posten värdeförändring skog. Bortsett från metodförändringen är resultatet något högre än föregående år trots höjda naturvårdskostnader.
 • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 414 MSEK (464).
 • Periodens resultat uppgick till 1 586 MSEK (1 035), motsvarande 13,40 kr (8,74) per aktie.  

Finansiell kalender

 • 27 januari: Bokslutskommuniké 2020
 • 26 april: Årsstämma, Delårsrapport januari-mars
 • 16 juli: Delårsrapport januari-juni
 • 26 oktober: Delårsrapport januari-september 
 • 27 januari 2022: Bokslutskommuniké 2021
 • Mars 2022: Års- och hållbarhetsredovisning 2021

 

Kristina Ferenius

Kristina Ferenius

Chief Financial Officer, CFO

Finansiella pressmeddelanden