Sveaskogs delårsrapport januari–mars 2024: Fortsatt god efterfrågan och höga priser

Det operativa rörelseresultatet ökade med 5 procent och uppgick till 593 MSEK (562). Högre virkespriser har mötts av lägre volym från egen skog samt något ökade kostnader för avverkning och skogsvård.

1 januari – 31 mars 2024

  • Nettoomsättningen ökade med 1 procent till 2 170 MSEK (2 151). Virkespriserna ökade med i genomsnitt 12 procent medan leveransvolymerna minskade med 12 procent. Övrig omsättning ökade med 1 procent och är främst hänförlig till upplåtelser, plantor och övrig försäljning.
  • Genomsnittspriserna på leveranser från egen skog har ökat 19 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
  • Det operativa rörelseresultatet ökade med 5 procent och uppgick till 592 MSEK (562). Högre virkespriser har mötts av lägre volym från egen skog samt något ökade kostnader för avverkning och skogsvård.
  • Resultatandel i intresseföretag uppgick till -37 MSEK (-6).
  • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 31 MSEK (3051)).
  • Kvartalets resultat uppgick till 402 MSEK (647), motsvarande 3,40 kronor (5,46) per aktie.

1) Värdet bygger på felaktiga beräkningsparametrar, justering skedde i andra kvartalet 2023.

Kommentar från Sveaskogs VD och koncernchef Erik Brandsma:

- Årets relativt kalla vinter har haft både positiv och negativ påverkan på skogsavverkningarna. I söder har kylan lett till bra bärigheter på många marker som annars hade varit svåra att bruka samtidigt som de låga temperaturerna i norr har inneburit att skogsmaskinerna periodvis tvingats stå stilla. Sveaskog upplever under kvartalet god efterfrågan för alla sortiment med stigande priser trots att lönsamheten är utmanande hos flera av bolagets råvarukunder. Parallellt blir nya affärsmöjligheter för Sveaskogs virkesfångst alltmer tydligt och även med för skogsbranschen helt nya aktörer.

- I det långa perspektivet innebär förändringar av klimatet utmaningar för skogsbruket. För att möta framtida utmaningar måste skogarna bli mer varierade och träden mer motståndskraftiga mot olika angrepp. Samarbeten inom forskning och utveckling är därmed viktiga för vår industri. Sveaskog har inlett ett samarbete med Skogforsk för att säkerställa framtida tillgång till frö- och plantmaterial från svenska lövträd. Historiskt sett har trädförädling främst handlat om gran och tall, men för att möta framtidens behov behöver vi kunna skörda flera olika typer av frö för olika växtzoner. Ett annat utvecklingsarbete är det Vinnova-finansierade samverkansprojektet Autoplant. Brukande av skogen kräver hållbara metoder med snabb och säker etablering av plantor med hög tillväxt. Målet med projektet är att ta fram ett autonomt system för markberedning och plantering med hög precision, låg miljöpåverkan och god arbetsmiljö.

För mer information, kontakta:

Erik Brandsma, VD och koncernchef, 010-471 81 50

Claes Rasmuson, CFO, 010-471 80 20

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och ägs av svenska staten. Vårt uppdrag är att skapa värde ur vår skog och mark genom en ansvarsfull och långsiktig förvaltning, samtidigt som vi bidrar till att Sveriges nationella miljö- och klimatmål och att de globala målen i Agenda 2030 nås. Varje dag arbetar våra drygt 800 medarbetare för att balansera skogens och markens ekologiska, ekonomiska och sociala värden för att säkerställa livskraftiga skogar för framtiden.