Klimateffekt i skog och värdekedja

Skogen har en betydelsefull roll i klimatomställningen eftersom den både absorberar koldioxid och binder kol. På så vis är skogen en nyckel i arbetet med att begränsa klimatförändringarna.

Sveaskogs markinnehav bidrar med klimatnytta genom nettoinlagring av kol, dels direkt i skogen, dels indirekt genom långlivade produkter tillverkade av virke från Sveaskogs marker. Därutöver kan träbaserade produkter – både långlivade och kortlivade – leda till minskad användning av fossil energi och fossila material, vilket även det bidrar till att minska samhällets klimatpåverkan. Beräkningen av Sveaskogs kolinlagring baseras på den årliga nationella rapportering som Naturvårdsverket sammanställer för UNFCCC i Sveriges National Inventory Report. Den nationella metoden, som följer IPCCs riktlinjer för nationell rapportering, är väl etablerad och kan på grund av storleken och spridningen av Sveaskogs innehav anses vara representativ.

Sveaskog har under 2023 gjort mindre justeringar av metoden för att linjera denna med kommande Land Sector and Removals Guidance från Greenhouse Gas Protocol. Den levande biomassa som avverkas och vars kol därigenom lämnar skogens förråd redovisas även av Naturvårdsverket som en ”pool” under benämningen Harvested Wood Products (HWP). På en nationell nivå är det relevant att uppskatta det tillfälligt bundna kolet i trävaror med hjälp av statistik över virkesflöden och produktlivslängd, då det under en begränsad tidsperiod har en betydande inverkan på atmosfärens kolbalans. För att ett företag ska kunna göra anspråk på det kol som förblir bundet i trävaror krävs dock större specifik kunskap om produkternas slutanvändning och livslängd för att säkerställa kolförrådets varaktighet. Sveaskog har därför valt att exkludera detta tillfälliga kollager ur beräkningarna av klimatnyttan.

Den klimatnytta som uppstår när träbaserade produkter används i stället för produkter som har ett större utsläpp i samband med framtagandet, till exempel cement, ingår ej i Sveaskogs verksamhet och redovisas därför inte. Det är dock viktigt att uppmärksamma att Sveaskogs produktion av virke ger ett stort tillskott på vägen mot ett fossilfritt samhälle genom bolagets kunders verksamheter och användning av träbaserade produkter och bioenergi. Nyttans storlek beror på hur effektivt skogsråvaran används i värdekedjan genom trävaror, fiberprodukter och bioenergi vilka alla bidrar till att minska behovet av fossil energi och fossilt baserade material.

Upptag och utsläpp av koldioxid i skogen

 

Sveaskogs kolinlagring för 2023

Klimatmål

2021 beslutade Sveaskog att sätta ett vetenskapligt klimatmål enligt Science Based Targets initiative (SBTi). SBTi lanserade 2022 en ny sektorstandard för företag inom landintensiva sektorer: Forest, Land and Agriculture (FLAG). Den nya sektorstandarden för skog är ännu inte fastställd. Sveaskog är redo att sätta sitt mål, som i enlighet med denna standard inkluderar både utsläppen från markanvändning och kolinlagring. Klimatarbetet står inte still i väntan på SBTi FLAG, Sveaskog beslutade i samband med den nya strategin att sätta ett klimatmål om 60 procent minskade antropogena utsläpp genom hela värdekedjan från år 2022 till år 2034.

Sveaskogs utsläpp

Att följa upp växthusgasutsläpp är ett ständigt pågående förbättringsarbete där kunskap om nuläget utgör bas för mål och strategi. Arbete för att förbättra datakvalitet och öka graden av uppmätt data sker löpande. I årets redovisning har 2022 års utsläpp justerats med anledning av att utsläppsfaktorn för reduktionspliktig diesel har korrigerats. Motsvarande ändring för basåret 2020 har inte varit nödvändig. För mer information, se vår Års- och hållbarhetsredovisning.

Resultat 2023

Sveaskogs verksamhet genererade under 2023 utsläpp på 260 175 ton CO2e. Det är en minskning med 14 procent jämfört med basåret 2020 då utsläppen uppgick till 302 680 ton CO2e. Mellan 2022 och 2023 har de totala utsläppen minskat med cirka 1,9 procent. Detta är ett resultat av betydande minskade utsläpp inom avverkning och skogsvård, plantskolor och nedströms sålda produkter. Samtidigt har vi små ökningar inom vägentreprenad, inköpta varor samt tillhörande transporter. Andelen av underlaget till beräkningarna som baseras på uppmätt data har ökat till 59 procent för 2023 jämfört med 40 procent föregående år.

Sveaskogs klimateffekt i värdekedjan

Sveaskog skogar växer årligen mer än vad bolaget avverkar. Det innebär att klimatnyttan i form av lagret av inbunden kol i stående skog, död ved och mark ständigt ökar.