Så stor är skogens klimateffekt

Så stor är skogens klimateffekt

Sveaskogs skogar har en viktig roll i klimatomställningen då träden tar upp koldioxid och binder kol vilket motverkar människans klimatpåverkan. 

Sveaskog bidrar till klimatnyttan genom att våra skogar binder in kol och den fortsätter att lagras i de långlivade träprodukter som baseras på virke från våra marker. Dessutom bidrar träbaserade produkter – både långlivade och kortlivade – till att minska behovet av fossil energi. Det som avgör hur stor klimatnyttan blir avgörs av hur effektivt skogsråvaran används i värdekedjan. Både trävaror, fiberproduktion och bioenergi bidrar till att minska användningen av fossil energi eller cement. 

Sveaskog redovisar årligen hur stor klimatnyttan är för att tydliggöra att det aktiva skogsbruket och skogens produkter ger ett stort positivt bidrag i klimatarbetet.

Klimatnyttan är 7,83 miljoner ton

CO2e binds in i den stående skogen och i långlivade produkter från Sveaskogs marker.

Sveaskogs kolinlagring har utvärderats och beräknats av Dr Peter Holmgren, FutureVistas, med utgångspunkt i samma metod som den officiella nationella rapporteringen till FN:s klimatkonvention under Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF). 

Sveaskogs utsläpp

Sveaskogs verksamhet genererade under 2021 koldioxidutsläpp på 130 356 ton CO2e. Främst kommer utsläppen från avverkning och transporter. Det är en minskning med fem procent jämfört med föregående år. Det minskade utsläppet beror i huvudsak på att Sveaskog använt mer HVO, som är ett förnybart bränsle för dieselmotorer, i interna transporter och en ökat inblandningen av biodrivmedel i den diesel som används.  

Senast uppdaterad: 2022-04-05