Så stor är skogens klimateffekt

Sveaskogs skogar har en viktig roll i klimatomställningen då träden tar upp koldioxid och binder kol vilket motverkar människans klimatpåverkan. 

Sveaskog bidrar till klimatnyttan genom att våra skogar binder in kol och den fortsätter att lagras i de långlivade träprodukter som baseras på virke från våra marker. Dessutom bidrar träbaserade produkter – både långlivade och kortlivade – till att minska behovet av fossil energi och cement, vilket även det bidrar till att minska samhällets klimatpåverkan.

Sveaskog redovisar årligen hur stor klimatnyttan är för att tydliggöra att det aktiva skogsbruket och skogens produkter ger ett stort positivt bidrag i klimatarbetet.

Sveaskogs kolinlagring har utvärderats och beräknats med utgångspunkt i samma metod som för den officiella nationella rapporteringen till FN:s klimat konvention, Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF). 

För 2022 har Sveaskog en kolinlagring (nettosänka) i skog och produkter enligt:

  • Nettosänka i levande biomassa, död ved och mark på all skogsmark –7,94 miljoner ton
    koldioxidekvivalenter (CO2e).
  • Ökat lager av kol i träbaserade produkter –0,67 miljoner ton CO2e. Detta kollager benämns
    i rapporteringen till klimatkonventionen som Harvested Wood Products (HWP).

Summa: –8,61 miljoner ton CO2e

Sveaskogs utsläpp

Sveaskogs verksamhet genererade under 2022 utsläpp på 258 614 ton CO2e. Detta innebär att
bolaget har minskat utsläppen med 15 procent jämfört med basåret 2020 då utsläppen uppgick till 302 680 ton CO2e. Huvudsakligen beror det minskade utsläppet på minskad gödselanvändning och minskad mängd transporter.