• Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Sveaskog är Sveriges största skogsägare med ambitionen att vara världsledande inom hållbart värdeskapande i skogen. För att nå dit strävar bolaget efter att på bästa sätt balansera ekologiska, ekonomiska och sociala värden. Sveaskog ägs av svenska staten och bolagets kärnverksamhet är att förvalta och bruka skogen samt leverera timmer, massaved, flis, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Genom ett hållbart skogsbruk kan Sveaskog leverera förnybar råvara till kunderna samtidigt som bolaget bidrar till FN:s Agenda 2030, de svenska miljömålen, Parisavtalet och EU:s klimatmål.

Ladda ner och läs hela rapporten här

Erik Brandsma, vd och koncernchef:

"Vi vill utveckla ett mer varierat skogsbruk. Ett skogsbruk med större variation mellan trakthyggesbruk och naturavsättningar och med mer variation gällande exempelvis trädslag och skötselmetoder. På så vis skapar vi långsiktiga värden i skogen – för klimatet, biologisk mångfald, tillväxt och lönsamhet."

Läs Erik Brandsmas kommentar till året som gått

  

Biologisk mångfald

I Sverige har vi idag cirka 65 000 olika arter omfattande växter, svampar och djur samt encelliga organismer. Ungefär hälften kräver skog eller träd för sin överlevnad och fortplantning.

Läs mer

Skogens klimatnytta

Sveaskogs skogar har en viktig roll i klimatomställningen då träden tar upp koldioxid och binder kol vilket motverkar människans klimatpåverkan. Vill du veta hur stor klimateffekten är?

Läs mer

  

Året som gått