Sveaskogs delårsrapport januari–september 2023: Fortsatt ökade virkespriser

Det operativa rörelseresultatet ökade med 11 procent och uppgick till 1 230 MSEK (1 112). Högre virkespriser och ökade intäkter från vindkraftsupplåtelser har mötts av lägre volym från egen skog samt ökade kostnader för avverkning och skogsvård. 

1 januari – 30 september 2023 

  • Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 5 873 MSEK (5 716). Virkespriserna ökade med i genomsnitt 15 procent medan leveransvolymerna minskade med 12 procent, främst som en följd av en lägre planerad produktionstakt.
  • Det operativa rörelseresultatet ökade med 11 procent och uppgick till 1 230 MSEK (1 112). Högre virkespriser och ökade intäkter från vindkraftsupplåtelser har mötts av lägre volym från egen skog samt ökade kostnader för avverkning och skogsvård.
  • Den redovisade värdeförändringen på biologiska tillgångar uppgick netto till –60 MSEK (320).
  • Periodens resultat uppgick till 812 MSEK (1 691), motsvarande 6,86 kronor (14,28) per aktie.

Väsentliga händelser

  • Stormen Hans påverkade Sveaskog hårt och cirka 500 000 m3fub fälldes.
  • Sveaskog investerar i AI-bolag och blir delägare i Nordic Forestry Automation (NFA).

​​​​​​​Kommentar från Sveaskogs VD och koncernchef Erik Brandsma:

- Sveaskog har haft fortsatt god efterfrågan på skogsråvara, trots ett omvärldsläge som är präglat av inflation och en svagare konjunktur. Svenska sågverk har gynnats av den svaga kronkursen och har till skillnad från sina europeiska kollegor inte dragit ner produktionstakten. Tillgången till timmer var generellt låg, vilket innebar att prisnivåerna fortsatte att stiga.

- Det rådande omvärldsläget och högre räntor gör att vi ser en tydlig inbromsning i nybyggnation på den europeiska marknaden, vilket påverkar efterfrågan på timmer negativt. Även marknadsförutsättningarna inom massa- och pappersindustrin har försvagats under året. Fortsatt utbudsunderskott innebar dock att massavedspriserna ökade under perioden. Vi möter fortsatt stort intresse för leveranser av biobränsle, med god prisutveckling som följd.

- Den fortsatt höga prisnivån på våra produkter har påverkat vårt resultat positivt. Även upplåtelseintäkter från vindkraft, som var väsentligt högre än i fjol, bidrog till det positiva resultatet. Genomsnittspriset på virkesleveranserna från vår egen skog var 20 procent högre än motsvarande period föregående år, timmerpriserna tio procent högre och massavedspriserna 46 procent högre.

​​​​​​​​​​​​​​

För mer information, kontakta:

Erik Brandsma, VD och koncernchef, 010-471 81 50

Anders Jakobsson, tf CFO, 08-655 91 94

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se