Sveaskog publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022

Sveaskog publicerar idag, den 15 mars, bolagets års- och hållbarhetsredovisning för 2022.

Sveaskogs operativa rörelseresultat för 2022 uppgick till 1 366 MSEK, vilket är 2 procent högre än föregående år. Styrelsen föreslår årsstämman i april att besluta om utdelning till ägaren, svenska staten, om 1 150 MSEK (1 300).

– Under året möttes högre virkespriser av lägre volym från egen skog och ökade kostnader för avverkning och vägar. Rysslands invasion av Ukraina har utöver mänskligt lidande lett till ökade kostnader främst för avverkning, men också ökade virkesintäkter. Samtidigt har den pågående energiomställningen i Europa lett till ökad efterfrågan på bioenergi vilket innebär ett uppsving på marknaden för grenar och toppar, så kallad GROT. Sveaskog vill vara en långsiktig leverantör av virke och andra skogsprodukter till industrin. Det förutsätter att vi har robusta skogar med hög tillväxt, där vi balanserar olika mål och intressen. Därför fortsätter vi att förvalta skogsmarken med ambitionen att utveckla såväl de ekonomiska som de ekologiska och sociala värdena. Kort sagt; bedriva ett långsiktigt hållbart skogsbruk, säger Erik Brandsma, VD och koncernchef för Sveaskog.

Års- och hållbarhetsredovisningen finns tillgänglig digitalt på www.sveaskog.se/arsredovisning2022

Kontakta oss

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se.