100 000 hektar unika fjällnaturskogar skyddas för framtida generationer

Sveaskog och Naturvårdsverket ger nu 100 000 hektar fjällnaturskogar ett långsiktigt skydd genom en ny överenskommelse. Den gemensamma satsningen innebär att de unika skogsmiljöernas biologiska värden och naturliga ekosystem bevaras för framtida generationer och skapar samtidigt goda möjligheter för friluftsliv och naturturism från Norrbotten i norr till Dalarna i söder.

Fjällnaturskogarna längs med hela den svenska fjällkedjan från finska gränsen ner till Dalafjällen är ett unikt ekosystem. Tillsammans med omgivande myrar och fjäll är skogarna unika, inte bara i Sverige utan i hela västra Europa.

− Vi är stolta och glada att vi nu har en överenskommelse på plats för att bevara en stor del av dessa biologiskt mycket värdefulla skogar för kommande generationer. Ett långsiktigt skydd av fjällnaturskogarna skapar också goda möjligheter för renskötsel och för turism och friluftsliv, säger Erik Brandsma, vd Sveaskog.

Stora arealer fjällnära skog kan denna överenskommelse få ett långsiktigt skydd som naturreservat. Mycket av skogarna var sedan tidigare frivilligt avsatta av Sveaskog, men nu får ett mer sammanhängande område av fjällnaturskog på Sveaskogs mark ett formellt och långsiktigt skydd. Staten tar därmed ansvar för en stor del av sina skyddsvärda fjällnaturskogar.

− Att skydda de utpekade områdena bidrar till flera av de svenska miljökvalitetsmålen såsom ”Storslagen fjällmiljö”, ”Levande skogar” och ”Myllrande våtmarker”. De blivande naturreservaten bidrar också till Sveriges internationella åtaganden för att skydda biologisk mångfald i skogen och ett ökat formellt skydd av skog och mark, säger Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket

Sveaskog, Naturvårdsverket och de fyra länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas län gör detta i nära samarbete. Samverkan och dialog har varit en förutsättning för få till stånd en överenskommelse och fortsätter vara en avgörande faktor i genomförandet.

− Sveaskog fortsätter också genom detta på den inslagna vägen att göra bolagets skogsinnehav mer varierat genom att minska det historiskt hårda gränssnittet mellan natur- och skogslandskap och därigenom också göra skogsbruket ännu mer hållbart på lång sikt, säger Erik Brandsma.

Sveaskog och Naturvårdsverket ser fram emot den process där länsstyrelserna nu börjar planera naturreservatsbildningarna utifrån dessa utgångspunkter i nära dialog med berörda kommuner, samebyar och övriga intressenter. Naturvårdsverket och Sveaskog bjuder in alla att uppleva dessa unika områden och de värden som utvecklas i de aktuella skogarna

Fakta

Den aktuella arealen är cirka 100 000 hektar, dvs 1000 km². För att sätta storleken på överenskommelsen i proportion är Stockholmsnära Tyresta nationalpark cirka 20 km², vilket innebär att denna överenskommelse omfattar ett område som sammanlagt är cirka 50 gånger större än Tyresta nationalpark. En annan jämförelse är att ytan är ungefär dubbelt så stor som Sveriges största skogliga nationalpark Muddus, som omfattar 493 km². Hela Öland mäter cirka 1 340 km².

Av de 100 000 hektaren är cirka 48 000 hektar produktiv skog och omfattar sammanlagt 108 områden i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas län.

  • I Norrbottens län är det 57 områden omfattande totalt cirka 31 000 hektar produktiv skogsmark
  • I Västerbottens län är det 39 områden omfattande cirka 12 500 hektar produktiv skogsmark
  • I Jämtlands län är det ett område omfattande knappt 300 hektar produktiv skogsmark
  • I Dalarnas län är det elva områden omfattande cirka 4000 hektar produktiv skogsmark

Överenskommelsen har sin grund i Skogsutredningens betänkande SOU 2020:73 och regeringens proposition 2021/22:58 (Skogspropositionen), som antogs av riksdagen 2022. Inom ramen för Skogsutredningen redovisades en inventering av värdefulla fjällnaturskogar på statens innehav, gjord av länsstyrelserna i de aktuella länen. Riksdagen tillstyrkte Skogspropositionens inriktning att staten bör vara en föregångare och att dessa statliga skogar skulle få ett formellt skydd.

Fakta om överenskommelsen med bilder och kartor finns på sveaskog.se

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Henriksson, handläggare Naturvårdsverket, 010-698 13 40, stefan.henriksson@naturvardsverket.se

Peter Bergman, naturvårdschef Sveaskog, 010-544 98 64, peter.bergman.sveaskog.se 

Edvard Unsgaard, pressansvarig Sveaskog, 070-621 84 88, edvard.unsgaard@sveaskog.se 

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se