Sveaskogs bokslutskommuniké, januari-december 2022: Fortsatt ökade virkespriser trots volymtapp från egen skog

Det operativa rörelseresultatet för kvartalet minskade med 18 procent och uppgick till 254 MSEK (308). Högre virkespriser möttes av lägre volym från egen skog samt ökade kostnader för avverkning och vägar. Dessutom ett sämre resultat i skogsplanteverksamheten i fjärde kvartalet.

1 januari – 31 december 2022 

  • Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 7 760 MSEK (6 920). Virkespriserna ökade med i genomsnitt 15 procent medan leveransvolymerna minskade med tre procent.
  • Det operativa rörelseresultatet ökade med två procent och uppgick till 1 366 MSEK (1 341). Högre virkespriser möttes av lägre volym från egen skog och ökade kostnader för avverkning och vägar.
  • Den redovisade värdeförändringen på biologiska tillgångar uppgick netto till 499 MSEK (–196).
  • Periodens resultat uppgick till 1 979 MSEK (1 494), motsvarande 16,71 kr (12,62) per aktie.
  • Styrelsen föreslår årsstämman i april att besluta om utdelning till ägaren, svenska staten, om 1 150 MSEK (1 300).

Väsentliga händelser

  • Rysslands invasion av Ukraina påverkar fortsatt Sveaskog med ökade kostnader främst för avverkning, men också med ökade virkesintäkter.

Kommentar från Sveaskogs VD och koncernchef Erik Brandsma:

- Fjärde kvartalet har precis som året i stort påverkats av kriget i Ukraina och dess efterverkningar. Prognoserna visar på tillväxtavmattning till följd av bland annat hög inflation och stigande räntor, men trots aviseringar om produktionsminskningar har efterfrågan på timmerleveranser från Sveaskog varit mycket god. Den ansträngda energisituationen i Europa medför även ett ökat intresse för biobränsle.

- Oron i omvärlden och det höga inflationstrycket fortsätter vilket leder till bland annat ökade kostnader för avverkning. Redan i år ser vi minskade avverkningsvolymer. Trots detta är vår resultatutveckling positiv, främst tack vare den positiva utvecklingen av marknadspriserna. Genomsnittspriset på virkesleveranserna och såväl timmerpriserna som massavedspriserna är högre än motsvarande period föregående år.

För mer information, kontakta: 

Erik Brandsma, VD och koncernchef, 010-471 81 50

Kristina Ferenius, CFO, 010-471 81 11 

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se

Dokument och länkar