Sveaskog överför ersättningsmarker till staten för skydd av värdefulla skogar

Sveaskogs bolagsstämma har den 13 december fattat beslut om att dela ut ersättningsmarker på 21 525 hektar till staten, i enlighet med riksdagsbeslut.

I juli 2022 gavs Naturvårdsverket i uppdrag att skapa förutsättningar för beslut om formellt skydd av värdefulla skogar genom att använda icke skyddsvärd produktiv skogsmark som ersättningsmarker från Sveaskog.

Sveaskog har överfört totalt 21 525 hektar ersättningsmark till ett nybildat helägt dotterbolag, Ersättningsmark i Sverige 2 AB (ESAB). Den 20 december 2023 verkställs utdelningen genom att aktierna i ESAB skiftas ut till staten. Fastigheterna kommer därefter att överföras från ESAB till Naturvårdsverket. Det bokförda värdet av aktierna var cirka 361 miljoner kronor.

Fakta

Regeringen bemyndigades under 2022 och 2023 genom riksdagsbeslut av prop. 2021/22:58 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund att överföra fastigheter med en sammanlagd areal om högst 25 000 hektar ej skyddsvärd produktiv skogsmark som inte utgör fjällnära skog från Sveaskog till staten. Naturvårdsverket gavs i juli 2022 uppdrag att skapa förutsättningar för beslut om formellt skydd av värdefulla skogar genom att använda icke skyddsvärd produktiv skogsmark som ersättningsmarker från Sveaskog (M2022/01523).

För mer information, kontakta:

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se