Sveaskogs delårsrapport januari–juni 2023: Starkt resultat och höga virkespriser

Det operativa rörelseresultatet ökade med 20 procent och uppgick till 1 011 MSEK (843) till följd av fortsatt höga prisnivåer. De högre virkespriserna motverkas dock av lägre volym från egen skog samt ökade kostnader för bland annat avverkning, vägunderhåll och skogs- och naturvård.

1 april – 30 juni 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 2 075 MSEK (1 991). Virkespriserna ökade med i genomsnitt 15 procent medan leveransvolymerna minskade med 11 procent.
 • Det operativa rörelseresultatet ökade med 24 procent och uppgick till 449 MSEK (362). Högre virkespriser har mötts av lägre volym från egen skog samt ökade kostnader för avverkning.
 • Resultatandel i intresseföretag uppgick till 14 MSEK (251), främst på grund av sämre marknadsförutsättningar för Setra Group.
 • Den redovisade värdeförändringen på biologiska tillgångar uppgick netto till -279 MSEK (124), det negativa värdet reflekterar en justering av felaktiga parametrar från kvartal 1.
 • Kvartalets resultat uppgick till 121 MSEK (632), motsvarande 1,03 kronor (5,34) per aktie.

1 januari – 30 juni 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 4 226 MSEK (3 983). Virkespriserna ökade med i genomsnitt 17 procent medan leveransvolymerna minskade med 12 procent. Övrig omsättningsökning är främst hänförlig till upplåtelser för vindkraft.
 • Det operativa rörelseresultatet ökade med 20 procent och uppgick till 1 011 MSEK (843). Högre virkespriser och ökade intäkter från vindkraftsupplåtelser har mötts av lägre volym från egen skog samt ökade kostnader för avverkning och skogsvård.
 • Resultatandel i intresseföretag uppgick till 8 MSEK (484), främst på grund av sämre marknadsförutsättningar för Setra Group.
 • Den redovisade värdeförändringen på biologiska tillgångar uppgick netto till 26 MSEK (213).
 • Periodens resultat uppgick till 768 MSEK (1 301), motsvarande 6,49 kronor (10,99) per aktie.

Väsentliga händelser

 • Stort intresse för Sveaskogs emission av Gröna Obligationer.
 • Åtgärder vidtagna för att minska risk för bränder i samband med torka.

Kommentar från Sveaskogs VD och koncernchef Erik Brandsma

- De fortsatt höga prisnivåerna har påverkat vårt resultat för första halvåret positivt. Genomsnittspriset på virkesleveranserna från vår egen skog var 21 procent högre än motsvarande period föregående år, timmerpriserna tio procent högre och massavedspriserna 52 procent högre.

- I slutet av första kvartalet meddelade vi att vi har förnyat vårt gröna ramverk för hållbara investeringar och att tredje part bedömt att det är i linje med EU:s nya taxonomi. Sveaskog var därmed det första skogsbolaget i Europa med ett grönt finansiellt obligationsramverk förenligt med EU-taxonomin. Detta mottogs positivt av marknaden. Vid introduktionen och upplånings-starten i månadsskiftet mars april var intresset rekordstort från investerarna – bland det största någonsin för en företagsemittent på den svenska obligationsmarknaden. Genom att erbjuda gröna obligationer, vilket är i linje med vårt hållbarhetsarbete, möter Sveaskog nya investerare och kan öka vårt tillgängliga kapital för framtidsinriktade investeringar.

- Intresset för skogen är fortsatt stort och debatten om den svenska skogen fortlöper. Som landets största skogsägare och statligt skogsbolag är Sveaskog en viktig aktör. Jag är stolt över att vi tar ett stort ansvar för att utveckla det hållbara skogsbruket och jag ser det som min viktigaste uppgift att framtidssäkra Sveaskog och vår verksamhet i en orolig och föränderlig värld. Sveaskog fortsätter arbetet för att öka transparensen inom skogsbruket och för att främja en konstruktiv dialog med allmänhet, kunder, entreprenörer, naturskyddsorganisationer och beslutsfattare – inte minst med anledning av de neddragna avverkningsvolymerna i Norrbotten. Det är prioriterat för oss att utveckla såväl samplaneringen som ett skogsbruk som tar hänsyn till renskötseln, men tyvärr har inte nått så långt i dialogerna med rennäringens företrädare som vi hade hoppats.

- Det torra klimatet innebär en ökad brandrisk. Vi har dragit lärdom av ”brandsommaren” 2018 och inför sommarsäsongen sett över vår brandberedskap. Som ett led i det förebyggande arbetet har vi etablerat en brandgrupp på nationell nivå som analyserar brandriskprognoserna och snabbt kan fatta beslut om eventuella åtgärder. Vi har även investerat i en drönare med värmekameror som kan ”se” genom brandröken, vilket ger oss en bättre bild av en pågående brand än blotta ögat. I samband med torkan i juni intensifierades vår beredskap.

Dokument och länkar

Kontakta oss

Erik Brandsma, VD och koncernchef, 010-471 81 50

Anders Jakobsson, tf CFO, 08-655 91 94

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se