Ett år av framtidssäkring

Under året har vi arbetat fram en ny strategisk inriktning för att på bästa sätt ta tillvara på den tillgång som vår skog och mark utgör samtidigt som vi lever upp till rådande klimat- och miljömål. För att rusta för framtiden har vi fortsatt att utveckla verksamheten genom investeringar i partnerskap, ny ­teknik och medarbetarnas utveckling.

Bi Intresset för vår bransch fortsätter att öka. Vår ambition är att vara världsledande i ett hållbart värdeskapande i skogen och som landets största skogsägare är vi en viktig aktör både för landet som helhet och för skogsindustrin. I takt med att klimatutmaningarna blir större engagerar sig allt fler i skogen. Olika perspektiv förs fram både nationellt och som del av EU-politiken. Bitvis är tonläget högt och samhällsdebatten präglas av möjligheter såväl som hot, intressekonflikter och polarisering. När det gäller synen på det som skogen ger framhålls både den förnybara skogsråvaran och den orörda skogen som en del av ekosystemet. För Sveaskog innebär detta såväl ökade möjligheter som nya utmaningar.

När jag tillträdde i början av 2022 konstaterade jag att skogsbranschen är en bransch i förändring och jag har sedan dess poängterat vikten av att skapa relevans för bolaget i dagens omvärldskontext. 2023 är mitt andra år som Sveaskogs vd och det interna arbetet under året har präglats av att bygga grunden för framtiden. Vi behöver förflytta oss från ett kortsiktigt fokus på leverans av volymer till en mer marknadsinriktad verksamhet där våra volymer av timmer, massa och bränsle är långsiktigt hållbara med utgångspunkt i våra egna skogar. Detta behövs för att framtidssäkra vår verksamhet och därmed trygga en långsiktigt god avkastning till vår ägare. Ett omfattande strategiarbete med bred involvering har därför genomförts för att positionera oss rätt i den förflyttningen. Arbetet har resulterat i en uppdaterad strategi.

Jag vill understryka att vår strategi även gynnar svensk industri och bidrar till långsiktighet och konkurrenskraft. Med timmerproduktion som huvud­fokus och genom ett mer varierat skogsbruk är vårt mål att bidra till en betydelsefull och framgångsrik skogsindustri. Vår inhemska skogs­industri är avgörande för Sveaskogs långsiktiga lönsamhet, landets tillväxt och välfärd och är en nyckel i den gröna omställningen.

Den ansvarsfulla skogsägaren

Sveaskog känner ansvar för den verksamhet som bedrivs på bolagets mark. Från att tidigare främst agerat som en råvaruleverantör till skogsindustrin, ställer vi nu om till att vara en mer mångfacetterad skogsägare som aktivt förvaltar och utvecklar värden i hela vårt markinnehav.

Vi vill utveckla ett mer varierat skogsbruk. Ett skogsbruk med större variation mellan trakthyggesbruk och naturavsättningar och med mer variation gällande exempelvis trädslag och skötselmetoder. På så vis skapar vi långsiktiga värden i skogen – för klimatet, biologisk mångfald, tillväxt och lönsamhet. Vi ska på ett ansvarsfullt sätt röja, gallra, avverka och göra avsättningar i de skogar vi har fått förtroende att förvalta med ett maximerande av våra marktillgångar på lång sikt i åtanke snarare än med industrins kortsiktiga behov av virkes­leveranser i fokus. Parallellt verkar vi för att säkra en god återväxt samt gynna biologisk mångfald och en lång rad viktiga ekosystemtjänster på vår mark.

Genom markupplåtelser utvecklar vi sedan tidigare skogen som en plats för naturupplevelser. Vårt markinnehav erbjuder även möjligheter för nya affärer, inklusive utökade intäkter från vind- och solkraft. Även om Sveaskogs primära affär är skogsbruk har vi därför vidgat vår ambition och ska ta en alltmer aktiv roll i värdekedjan. Genom ­utökade markrelaterade affärer säkras även rådighet, proaktivitet och legitimitet som gynnar den skogliga verksamheten.

Sveriges viktigaste skogsägare

Sveaskog har en unik position på den svenska marknaden. Vår förmåga att ha ett helhetsperspektiv och balansera ekologiska, ekonomiska och sociala värden i kombination med vår storlek och det statliga ägandet gör oss till Sveriges viktigaste skogsägare.

Under året har även Sveaskogs vision, att vara världsledande på hållbart värdeskapande i skogen, fastslagits. Vägen fram till visionen har brutits ned i fyra strategiska mål för hållbart värdeskapande: ökad skogstillväxt, ökad klimatnytta, utveckling av biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt ökad hållbar avkastning. Under året har vi upplevt ett stort intresse från nyskapande aktörer inom den gröna omställningen. Genom samarbete med oss, i egenskap av hållbar skogsaktör, vill de nyttja den hållbara produktionen av gröna kolatomer som finns i skogarna för nya hållbara produkter.

Som Sveriges största skogsägare känner vi ett stort ansvar för vårt uppdrag och vår ambition är att omvärlden ska känna förtroende för oss när vi axlar det ansvaret. Med vår omfattande expertis, utvecklade affärsrelationer och väl valda partnerskap är det därför vår strävan att gå i bräschen och visa hur hållbart och ansvarsfullt skogsbruk kan bedrivas.

Stabila finanser trots vikande konjunktur och justerade avverkningsnivåer

Det generella ekonomiska läget 2023 präglades i stor utsträckning av inflation, ökade energikostnader och geopolitiska spänningar. Efterfrågan på skogsråvara är fortsatt hög eftersom utbudet av timmer, ­massaved och skogsbaserade biobränslen i landet generellt varit lägre än förväntat.
Till följd av virkesunderskottet och ökad efterfrågan på energived höjdes priserna under året rekordartat på såväl massaved som sågtimmer vilket har gynnat Sveaskog. Skogsindustrin är en av ­Sveriges mest tongivande näringar och den vikande konjunkturen utgör en utmaning för såväl våra timmer- som massavedskunder. Vi följer utvecklingen för våra kunder och deras kunder noggrant.

I början av 2023 beslutade vi att ytterligare sänka avverkningsnivåerna i Norrbotten till följd av att samplaneringsprocesserna med rennäringen inte fallit ut som planerat. Justeringen innebar en minskad föryngringsavverkning och vår förhoppning är att så snabbt som möjligt åter komma upp i långsiktigt hållbara nivåer rörande avverkning och andra skogsbruksåtgärder.

Under året har Sveaskog som första skogsbolag inom EU introducerat ett nytt grönt ramverk för obligationer i enlighet med EU-taxonomin. Därmed skapas bättre förutsättningar för nya gröna investeringar i skogen och bolagets konkurrenskraft stärks.

Utmanande intressekonflikter

Sveaskogs strategiska förflyttning mot ökad hållbar avkastning och utvecklade ekologiska värden ställer krav på bred dialog och förmåga att hantera de intressekonflikter som finns i skogen. En del i detta är mitt personliga engagemang i den mark som sambrukas med renskötseln. Jag ser med stor oro på den ökade polariseringen ­mellan samerna och övriga samhället och arbetar aktivt för en förbättrad relation och ett ömsesidigt förtroende. Under det gångna året har vi fortsatt att arbeta för att nå överenskommelser som innebär att vi kan bruka vår mark och återgå till långsiktigt hållbara avverkningsvolymer. Arbetet har haft viss positiv effekt, men tyvärr kvarstår utmaningar både på kort sikt och för en lång­siktig samexistens.

Engagerade medarbetare

Sveaskog vill bygga en inkluderande kultur som främjar en känsla av tillhörighet, arbetsglädje och gemenskap och som möjliggör att olika perspektiv och kompetenser kan komma till sin rätt. Jag upp­lever ett stort engagemang från våra medarbetare både i det dagliga arbetet och för bolagets strategiska förflyttning mot ökad hållbar avkastning och utvecklade ekologiska värden. Vi har en viktig roll att fylla och jag vill avsluta med att tacka alla medarbetare för ett framgångsrikt år som även innehållit extraordinära utmaningar som stormen Hans och den afrikanska svinpesten. Jag vill även tacka bolagets alla kunder, leverantörer, entreprenörer och partners för det gångna året.

Erik Brandsma
vd och koncernchef