Certifierat skogsbruk

Som statligt skogsbolag ska Sveaskog vara ledande i utvecklingen av ett hållbart företagande och ett hållbart skogsbruk.

Därför har vi valt att följa FSC®-standarden, den enda skogscertifieringen som har ett internationellt brett stöd av miljörörelsen. Som resultat har vi varit certifierade enligt FSC i många år, vilket vi naturligtvis är mycket stolta över.

FSC är en oberoende internationell organisation som arbetar för att världens skogsbruk ska ske på ett ansvarsfullt sätt. Målet är att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt, såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt. Produkter som följer reglerna får FSC:s logga. Sveaskogs logolicensnummer FSC-C008344

Sedan 2017 är vi även certifierade enligt PEFC, ett globalt certifieringssystem för hållbart skogsbruk med balans mellan produktion, miljö och sociala intressen. Detta gör att det går att spåra, bland annat genom produktmärkning, att Sveaskogs produkter kommer från hållbart brukade skogar. PEFC-certifieringen genomförs av oberoende certifieringsorganisationer under internationell ackreditering. Sveaskogs logolicensnummer PEFC/05-23-239

Ett certifierat skogsbruk tar hänsyn till miljövärden och sociala förhållanden samt ger en god ekonomisk avkastning till vår ägare staten. Kulturminnen och områden med höga naturvärden undantas från brukande. Anställda ska ha avtalsenliga och säkra arbetsvillkor. Rennäringen och övriga intressenter ges möjlighet till insyn och påverkan.

Hur kan man veta att Sveaskog följer certifieringskraven?

Certifieringskraven följs årligen upp av ett oberoende och ackrediterat revisionsföretag, för tillfället är det WSP som reviderar Sveaskog. Vid en revision granskas verksamheten och hittas avvikelser mot standardkraven så krävs en korrigerande åtgärd som t.ex. utbildningar eller uppdaterade rutiner för att minimera risken för att samma fel upprepas. Certifieringssystemet kräver inget felfritt arbete utan bygger på ett ständigt förbättringsarbete och revisionen med de avvikelser som konstateras är en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Med certifieringen kommer det också ett ansvar att publikt redovisa olika uppgifter kopplat till vårt markinnehav och skogsbruk. Tidigare har dessa uppgifter funnits tillgängliga på olika sidor på Sveaskogs webb, men nu har vi samlat dem här under.

Det här är FSC®

 • FSC® är en oberoende internationell organisation för certifiering av ansvarsfullt skogsbruk. Målet är att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt, såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt. FSC:s logo på produkter står för oberoende certifiering av skogsbruk och produkttillverkning enligt FSC:s regler.
 • Sveaskogs logolicensnummer:
  FSC-C008344

Det här är PEFC

PEFC är ett globalt certifieringssystem för hållbart skogsbruk med balans mellan produktion, miljö och sociala intressen. Detta gör att det går att spåra, bland annat genom produktmärkning, att Sveaskogs produkter kommer från hållbart brukade skogar.

PEFC-certifieringen genomförs av oberoende certifieringsorganisationer under internationell ackreditering.

Sveaskogs logolicensnummer: PEFC/05-23-239

Ekologisk landskapsplanering

Sveaskogs markinnehav finns i hela Sverige, från Norrbotten ned till Skåne. Som stor markägare tillämpar vi ekologisk landskapsplanering och har delat in vårt markinnehav i cirka 190 olika ekologiska landskap. Indelningen är de naturgeo­grafiska regioner som huvudsakligen löper i nord/sydlig riktning samt våra större vattendrags avrinningsområden som löper mer i västlig/östlig riktning. Utsnitten av dessa två ger oss lagom stora ekologiska planeringsenheter, våra ekologiska landskap.

Landskapens karaktär varierar stort i landet; från de större och mer homogena landskapen i norr, till de ofta mindre och mer sönderbrutna landskapen i söder. Vilken målsättning, hur stor andel naturvårdsskog och vilka bevarandemål som är aktuella för det enskilda landskapet påverkas bland annat av vilka naturvärden som finns i landskapet. Sveaskog gör ingen prioritering av avsatta områden inom de ekologiska landskapen utan avsätter alla skogar som enligt naturvärdesbedömningen har höga naturvärden.  

Nedan följer en redovisning av våra ekologiska landskap, men för att öka översikten presenteras de inom de fyra skogsregioner vi har i Sverige: 1. Norra barrskogsregionen, 2. Södra barrskogsregionen, 3. Mellansvenska lövskogsregionen och 4. Sydsvenska ädellöv­regionen. 37 av våra landskap är speciella vad gäller satsningen på naturvård. Det är våra ekoparker som särredovisas i tabellen och för våra ekoparker finns särskilda ekoparksplaner, vilka du kan ta del av här.

 
  Sveaskogs markinnehav Naturvårdsskogar Äldre skog*

Region
produktiv skogsmark
hektar

procent

procent
Norra Barr 2 026 500 17% 14%
Ekoparker 109 300 70% 54%
Ekologiska landskap 1 917 300 13% 11%
Södra Barr 441 600 18% 8%
Ekoparker 31 100 57% 21%
Ekologiska landskap 410 500 15% 7%
Mellansvenska löv 546 600 13% 5%
Ekoparker 32 800 56% 13%
Ekologiska landskap 513 800 10% 4%
Sydsvenska ädellöv 20 200 11% 4%
Ekoparker 1 200 68% 9%
Ekologiska landskap 19 000 8% 3%
Totalsumma 3 034 900 16% 11%

*) Äldre skog: minst 140 år i norra Sverige och 120 år i södra Sverige

Siffrorna i tabellen är från oktober månad 2023 och avrundade till närmaste hundratal.

I vårt kartverktyg hittar du våra avsättningar och skyddade skogar samt våra ekologiska landskap.

Här finns en tabell över våra ekologiska landskap (som visar deras storlek).

Sveaskog och HCV

Vår FSC-certifiering innebär även att Sveaskog identifierar och kartlägger så kallade HCV-områden; områden med höga bevarandevärden på vårt markinnehav. HCV står för High Conservation Value. Följande typer av områden anses vara HCV:

 • Skogsområden inom riksintresse för naturvård med en koncentration av höga naturvärden
 • Fjällnära skogar med höga naturvärden samt IFL – Intact Forest Landscape
 • Skyddsområden för vattentäkter
 • Betydelsefulla våtmarker
 • Särskilt värdefulla vattendrag
 • Natura 2000 och reservat
 • Riksintresse för kulturmiljövård

Med länken nedan kan du titta på hur våra olika HCV-områden är fördelade på vårt markinnehav. Länk till webbkarta som visar Sveaskogs HCV-områden

Skogsområden inom riksintresse för naturvård med en koncentration av höga naturvärden

Dessa områden består av koncentrationer av nyckelbiotoper och formellt avsatta skogar. I de avsatta skogarnas naturvärdesbedömning finns beskrivet de mål om och hur de ska skötas för att bevara/höja naturvärdena. I produktionsskogarna görs en naturvärdesbedömning för att säkerställa bevarandet av eventuella höga naturvärden. Vid avverkning följs gällande instruktioner vid planering och åtgärder samt skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn. En del av dessa HCV-områden ligger i ekoparker och då föreligger en ekoparksplan samt att alla eventuella åtgärder tas upp på förvaltningsmöten med Skogsstyrelsen.

Fjällnära skogar med höga naturvärden samt skog inom IFL – Intact Forest Landscape

Sveaskog äger ungefär 58 000 hektar produktiv skogsmark som antingen ligger ovanför naturvårdsgränsen för fjällnära skog och har höga naturvärden, eller som ligger inom ett så kallat IFL, intakt skogslandskap. Av dessa är över 99% redan avsatta som naturvårdsskogar. Ofta gynnas naturvärdena i dessa skogar bäst av att skogen lämnas orörd. De naturvårdsskogar som finns inom ekoparker omfattas av ekoparksplaner, där eventuell naturvårdande skötsel och mål beskrivs. Den knappa procent som inte redan är avsatt som naturvårdsskog kommer att naturvärdesbedömas enligt Sveaskogs metodik. De skogar som har hög ålder eller höga naturvärden kommer klassas om till naturvårdsskog. Unga och medelålders skogar brukas med hänsyn till befintliga naturvärden.

Skyddsområden för vattentäkter

Drygt 100 av Sveriges vattenskyddsområden finns på Sveaskogs marker. Att en skoglig åtgärd planeras inom ett vattenskyddsområde dokumenteras så att räddnings¬tjänsten kan larmas om det sker en olycka. Det finns också restriktioner om hur maskiner och depåvagnar får hanteras inom ett område med vattentäkt.

Betydelsefulla våtmarker

I samband med åtgärder ska alla eventuella överfarter anmälas för samråd med Skogsstyrelsen. Aktuella målbilder kopplade till kantzoner och körning skall följas. Samråd med berörda myndigheter dokumenteras.

Särskilt värdefulla vattendrag

Nödvändiga överfarter över värdefulla vattendrag ska anmälas för samråd till Skogsstyrelsen.

Natura 2000 och reservat

Över 600 Natura 2000-områden finns på Sveaskogs marker. Skogliga åtgärder som riskerar att påverka naturvärden i områdena samråds med Länsstyrelsen. I naturreservat följer Sveaskog gällande föreskrifter och skötselplaner som är beslutade av Länsstyrelsen.

Riksintresse för kulturmiljövård

Kultur-/fornminnen inom denna typ av HCV-område hanteras inom planering och i samband med skogliga åtgärder likt övriga kultur- och fornlämningar på markinnehavet. Aktuella målbilder används. Objekt av särskild vikt för samer hanteras genom det etablerade arbetet inom samplaneringsprocessen.

Naturhänsyn och naturvårdande skötsel

I våra produktionsskogar utgör lämnandet av naturhänsyn ett viktigt komplement på landskapsnivå till de avsatta naturvårdsskogar som lämnas för den biologiska mångfaldens skull. Om 2,5% till 15% av den produktionsskog som ska avverkas lämnas kvar kallas detta för generell naturhänsyn. Lämnas mer än 15% heter det förstärkt naturhänsyn. Av våra produktionsskogar brukas nästan 9 procent med förstärkt hänsyn.

Sveaskogs avsatta naturvårdsskogar kan vara frivilliga avsättningar, nyckelbiotoper eller formella avsättningar (dvs biotopskydd, naturvårdsavtal eller naturreservat som vi äger) och indelas i två typer. En stor del är skogar som bibehåller och utvecklar naturvärdena genom att lämnas orörda. Den andra typen är skogar som behöver olika inslag av naturvårdande skötsel. Av våra naturvårdsskogar kräver nästan 20 procent naturvårdande skötsel för att naturvärdena ska utvecklas.

Bränning och kontinuitetsskogsbruk

Alla stora markägare skall bränna en viss andel av sin skogsmark för att bland annat gynna de hotade arter som behöver bränd ved för att finnas kvar i landskapet. Den exakta arealen beräknas utifrån mängden torr och frisk mark som finns på innehavet. Där kan det också finnas undantag på grund av rennäring och närheten till tätorter. Sveaskog har ett bränningsmål som följs upp med rullande femårsperioder.

Med nuvarande markinnehav ska Sveaskog bränna motsvarande 4 000 hektar under en femårsperiod. Bränning i naturvårdsskogar ger sammantaget en större ekologisk nytta än bränning i produktionsskogar, varför denna areal får tillgodoräknas tre gånger enligt FSC:s regelverk. Under perioden 2018-2022 har motsvarande 6 100 hektar brunnit eller bränts på Sveaskogs mark.

Sveaskog bedriver hyggesfritt skogsbruk på de brukade delarna i fem av våra ekoparker. Dessutom har vi ett antal försöksområden – från Småland till Norrbotten – där vi provar olika hyggesfria metoder. Försöken är dels i egen regi, och dels i samarbete med Skogsstyrelsen, SLU med flera. För många av de hyggesfria metoderna saknas kunskap om hur de fungerar för svenska förhållanden. Vi vill med våra försök bidra till att öka kunskapen om hyggesfritt skogsbruk både inom och utanför Sveaskog. Läs mer om kontinuitetsskogsbruk här

Främmande trädslag och plantage

Enligt FSC:s regelverk får högst 5 procent av markinnehavet utgöras av nyanlagd plantageskog (vilket definieras som plantageskog anlagd efter november år 1994). För Sveaskogs del hamnar två trädslag under denna rubrik; contortatall i norra Sverige och hybridlärk i södra. Från att tidigare ha nyanlagt bestånd av contorta genom plantering och sådd, så har Sveaskog de senaste åren slutat med detta. Sveaskog har för tillfället ungefär 6 500 hektar med contorta anlagd efter 1994, vilket motsvarar cirka 0,2 procent av Sveaskogs produktiva skogsmark. Vad gäller södra Sverige finns idag knappt 700 hektar med nyanlagd hybridlärk samt drygt 2 900 hektar som är grandominerad i nemoral zon.

Kompensation för vindkraft

Enligt FSC-standarden skall skogsmark som upplåts till någon annan verksamhet redovisas och kompenseras för. För Sveaskogs del handlar det om etablering av vindkraftverk. Hittills har runt 790 vindkraftverk etablerats på vårt markinnehav. Varje vindkraftverk kompenseras genom att en hektar skogsmark avsätts. Vid urval av kompensationsskog utgår vi från skogar med så höga naturvärden som möjligt, alltså olika former av naturvärdeslokaler. Skogar som är kategoriserade som nyckelbiotoper och hänsynskrävande biotoper använder vi inte som kompensation – dessa ska skyddas oavsett. Vi strävar efter att kompensationsskogen ska ligga inom samma ekologiska landskap som de etablerade verken. Läs mer om vindkraft här

Utbildning och dialog

Hänsynstagandena i de olika certifieringsstandarderna spänner över ett brett fält. Skogsbruket är mångfacetterat; här får virkesproduktion, renskötsel, jakt, fiske, friluftsliv, och den biologiska mångfalden alla sitt utrymme. Därför träffar vi intressegrupper, och driver regelbundna utbildningar i natur- och kulturvård för alla som arbetar i skogsbruket hos oss.

Sammanfattade resultat

Sammanfattningar av resultaten från Sveaskogs arbete med verksamhetsuppföljningar finns i Sveaskogs Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 

Sveaskogs policy för hållbart skogsbruk

Sveaskog slår i sin policy för hållbart skogsbruk fast att bolagets skogar ska förvaltas föredömligt, ur såväl produktions- som miljö- och klimatsynpunkt, och Sveaskog ska vara ledande i att utveckla ett hållbart skogsbruk. Det innefattar säkra leveranser av förnybar råvara till våra kunder och att bidra till Agenda 2030 samt till nationella och EU-gemensamma mål för biologisk mångfald och klimat. Skogsbruk och virkeshandel ska bedrivas i enlighet med de svenska standarderna för FSC och PEFC, där bärkraftig ekonomi förenas med god naturvård och ansvar för sociala värden och kulturvärden. Skogsbruket ska anpassas till och samtidigt motverka en förväntad klimatförändring.

Sveaskog eftersträvar att ha god kännedom om virkets ursprung vid virkesköp och ställer därför följande krav. Läs våra Riktlinjer för skogsskötsel och hänsyn vid virkesköp i Sverige.