Vårt skogsbruk

Ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk skapar värden för generationer.

Sveaskogs mål är att vara ledande inom hållbart skogsbruk. Det sker genom ett aktivt, lönsamt och ansvarsfullt brukande av skog och skogsmark för att kontinuerligt skapa tillväxt, mångfald och ökat värde för generationer.

Skogsbruket innebär att skogen inventeras, föryngras, röjs, gallras och föryngringsavverkas. Men lika viktigt är det att bevara höga naturvärden, och att utveckla den biologiska mångfalden och möta de utmaningar som klimatförändringarna för med sig. Därför använder vi oss av en mängd olika åtgärder, för att skapa mer varierade och motståndskraftiga skogar. Klicka på pilarna i bilden nedan för att lära dig mer om vårt skogsbruk och vårt naturvårdsarbete.

Mer om vårt skogsbruk