Skog för virkesproduktion

Skogsbruk innebär att skogen inventeras, föryngras, röjs, gallras och föryngringsavverkas. 

Den största delen av Sveaskogs mark används för virkesproduktion. Genom att bruka skogen kan vi få fram värdefull förnyelsebar råvara, som kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Virke från skogen kan användas till många olika saker, t ex att bygga hus eller tillverka papper.

Skötseln av vår skog syftar i första hand till att skapa träd med raka fina stammar som kan säljas som värdefullt sågtimmer. Detta kan vi uppnå genom att sköta skogen på ett väl genomtänkt sätt under hela omloppstiden. Här kan du läsa mer om hur vi brukar skogen.