Markberedning

Efter en föryngringsavverkning är det dags att markbereda. Det vanligaste är att vi markbereder året innan vi planterar nya plantor.

Vid markberedningen rör vi om i marken med en maskin så att vi får bar jord där de nya plantorna ges de bästa förutsättningarna att växa och frodas. Redan innan vi markbereder har vi bestämt vilka plantor som ska planteras i området och under markberedningen skapar vi de bästa förutsättningarna för just den plantan att växa på.  

Innan markberedningen påbörjas planeras arbetet noga, vi bestämmer hur markberedningen ska gå till och vilka områden som ska respektive inte ska markberedas.

Markberedningen ger flera positiva effekter på plantans möjligheter att växa och frodas: 

  • Temperaturen i marken stiger
  • Vatten-, syre- och näringstillgången i marken ökar 
  • Plantorna får ett bättre skydd mot konkurrens från andra växter 
  • Plantorna får bättre skydd mot de vanligaste skadeinsekterna  

I områden där det finns många renar (som äter laven på marken) markbereder vi försiktigt så att en del av marken lämnas helt orörd för att laven inte ska försvinna helt.

Om man inte markbereder ordentligt eller skyddar plantorna så finns risk att många plantor inte klarar sig.

Områden vi inte markbereder är exempelvis: 

  • Fuktig mark eller på mark nära bäckar och vattendrag  
  • I närheten av både liggande och stående döda gamla träd som lämnats till förmån för insekter och fåglar 
  • I närheten av olika kulturlämningar, till exempel kolbottnar, fångstgropar eller i närheten av stigar och vandringsleder.  

 

Mer om Skog för virkesproduktion