Plantering

Efter markberedningen är det dags att plantera ny skog. Vissa plantor trivs bäst, och växer då bäst, i en viss typ av mark och vi försöker hela tiden se till att vi planterar rätt planta på rätt mark

Vilka plantor (gran, tall eller lövplantor) vi väljer att plantera beror på vilka markförhållanden som finns i området, till exempel vilken jordart det är, hur fuktig marken är, vilka andra växter som växer där och hur bördig marken är. Vissa plantor trivs bäst, och växer då bäst, i en viss typ av mark. Vi försöker hela tiden se till att vi planterar rätt planta på rätt mark. 

Några faktorer som påverkar hur plantan växer: 

  • Gnag av insekter, t ex snytbagge
  • Konkurrens från andra växter som växer snabbare än plantan och därmed tar över marken där plantan ska växa
  • Temperaturen i marken och om marken tinat upp efter vintern
  • Tillgång till vatten och näring 

Plantor är känsliga för torka, solljus och kyla och vi hanterar dem varsamt för att de inte ska komma till skada. Vid planteringen väljer vi ut den bästa platsen att placera plantan på. Den allra bästa platsen att plantera på är en omrörd mark där jorden blottlagts. Här får plantan de bästa förutsättningarna för att överleva och växa på lång sikt.

När vi planterar våra plantor är vi noga med att ta stor hänsyn till både naturen och olika kulturlämningar.

Platser som vi inte planterar på är exempelvis:  

  • Fuktig mark eller mark nära bäckar och vattendrag  
  • I närheten av både liggande och stående döda gamla träd som lämnats till förmån för insekter och fåglar 
  • I närheten av olika kulturlämningar, t ex kolbottnar, fångstgropar eller i närheten av stigar och vandringsleder.  

Mer om Skog för virkesproduktion