Gallring

Gallring är en av de viktigaste åtgärderna vi gör i skogen. Genom en bra gallring får vi stabilare och friskare träd i skogsbeståndet. 

När skogsbeståndet är 30-40 år gammalt kan det vara dags att göra en första gallring. Ett träd behöver plats för att kunna växa och genom att ta ner svaga och skadade träd får de kvarvarande träden mer utrymme och möjlighet att växa.

Innan gallringen påbörjas planeras den noggrant. Vi skapar en digital karta över hela skogsbeståndet med all information om hur gallringen ska gå till. Kartan överförs sen till maskinerna som ska gallra. På så sätt vet maskinföraren vad som ska göras, var och på vilket sätt.  

Gallring är viktigt för att skörda virke och få en tidig intäkt under beståndets omloppstid.  

Mer om Skog för virkesproduktion