Hyggesfritt skogsbruk

På en del av skogsmarken tillämpar Sveaskog hyggesfritt skogsbruk. Det innebär ett brukande av skogen med metoder som inte skapar större kala ytor.

På vissa arealer testar Sveaskog hyggesfritt skogsbruk. Det är ett samlingsnamn för olika brukningsmetoder som har det gemensamt att de inte skapar större kala ytor. Man kan t ex avverka många små områden i skogen så att det skapas luckor där nya plantor kan växa upp. När man har fått en föryngring i luckorna kan de utvidgas i flera steg tills hela skogen har föryngrats.

En annan metod är att använda skärmträd. Då glesar man ut skogen ordentligt, och skapar förutsättningar för föryngring under de gamla träden. När de nya plantorna har vuxit upp till några meters höjd kan man avverka skärmträden och ge den unga skogen möjlighet att utvecklas.

Än så länge saknas mycket kunskap om hyggesfritt skogsbruk i Sverige. Sveaskog har dock en ambition om att öka arealen hyggesfritt brukande så att vi kan lära oss mer om dessa metoder.

Mer om Skog för virkesproduktion