Röjning

Röjningen innebär att vi glesar ut skogsbestånden så att de bäst lämpade träden får möjlighet att växa och utvecklas.

Fem till femton år efter planteringen kan det vara dags att röja. Då röjer man bort en del av träden så att skogen inte blir för tät. Genom att röja får vi en skog som växer bra. Träden får dessutom önskad kvalitet och blir motståndskraftigare mot hård vind. Genom en bra röjning kan man styra hur skogen ska se ut och ge plats för de bästa träden att växa optimalt.  

Vid en god röjning läggs grunden för kommande gallring och kommande föryngringsavverkning går fortare och smidigare. Vid röjning lämnas inte träd närmare varandra än 1 meter och vi säkerställer att alla trädslag som fanns före röjning även finns kvar efter röjningen är avklarad.  

Vid röjning kan andelen lövträd i beståndet ökas eller minskas och sällsynta trädslag gynnas. Vi synliggör kulturminnen för att minska risken för skador vid exempelvis gallring och föryngringsavverkning. Allt detta är positivt för skogens framtida utveckling. 

Att forma en skog

Mer om Skog för virkesproduktion