Skogsbilvägar

Sveaskog är Sveriges största enskilda väghållare med mer än 4 300 mil väg.

Vägarna bidrar till att göra skogsråvara tillgänglig året om, oavsett vädersituation. De gör också skogarna mer tillgängliga för andra verksamheter såsom rennäring och turism liksom för jägare och naturintresserad allmänhet. Vi är därför måna om att våra skogsbilvägar ska vara öppna.

Sveaskogs vägnät

På Sveaskogs marker finns idag mer än 5 000 mil väg. Av dessa är drygt 4 300 mil våra egna vägar och samfälligheter där Sveaskog ingår. Resten är allmän väg.

Sveaskog satsar årligen stora summor på att underhålla och anlägga nya vägar. Det gör vi för att kunna bedriva ett effektivt skogsbruk. Med ett tätare vägnät skapar vi en effektivare tillgänglighet till virket. Därigenom kan vi minska transportkostnaderna. Med fler och bättre skogsbilvägar minskar även terrängtransporterna för skotare som kör virket från avverkningsplatsen till skogsbilväg. Det gynnar miljön på flera sätt. Dels genom mindre markskador, dels genom lägre drivmedelsförbrukning eftersom en lastbil drar mindre bränsle än en skotare.

Förutom skogsbruket och våra entreprenörer, drar näringslivet och andra skogsägare fördel av bra skogsbilvägar. Våra skogsvägar är också i de allra flesta fall öppna för allmänheten. De underlättar därmed för fritidshusägare, jägare, bärplockare och friluftsmänniskor att komma ut i skog och mark.