Varierat skogsbruk

Skogsbruket och förvaltningen av skogen ska möta många viktiga behov i samhället och många olika aktörers intressen. Samtidigt påverkar klimatförändringarna arbetssätt och trädslagsval i allt högre grad. Därför arbetar Sveaskog med många olika åtgärder, som sammantaget ger förutsättningar för ett mer varierat skogsbruk i framtiden.

Skogen genererar många värden; råvara till skogsindustrin, arbetstillfällen, naturupplevelser och friluftsliv, biologisk mångfald, klimatnytta och utveckling av nya fossilfria produkter för att nämna några exempel. Vi ska även ha god tillväxt och bruka skogen hållbart över tid.

Samtidigt ser vi hur klimatförändringarna medför ökad risk för olika typer av skador på skogen. Vi behöver därför arbeta för att skapa vitala, robusta och motståndskraftiga skogar som kan stå emot så mycket som möjligt av de kända och okända utmaningar som det framtida klimatet medför.

För att lyckas med allt detta måste vi arbeta med ett mer varierat brukande av skogen än tidigare. Det innebär exempelvis att vi på Sveaskog:

 • Ständigt verkar för att få ökad kunskap om våra marker (exempelvis följer utvecklingen av häng- och marklavar)
 • På bästa sätt återbeskogar avverkade områden för att säkra skogstillväxten på lång sikt (ståndortsanpassning, det vill säga rätt trädslag på rätt plats)
 • Röjer och gallrar unga och medelålders skogar för att skapa robusta skogar av hög kvalitet
 • Varierar våra skötselinsatser för att skapa skogar med motståndskraft mot skadegörare och klimatförändringar
 • Jobbar aktivt för att förstärka ekologiska värden och öka den biologiska mångfalden (både i produktionsskogar och i skogar avsatta för naturvård)
 • Väljer avverkningsform* baserat på tidpunkt, artförekomst, kulturella värden, närhet till bebyggelse med mera
 • Utvecklar våra skötselmetoder utifrån ny kunskap, genom till exempel användning av fler trädslag och skötselmetoder

   

  * Det kan till exempel handla om trakthyggesbruk, fröträdsställning, gallring, luckhuggning, blädning, kanthuggning, hyggesfritt med flera avverkningsformer.

Mer om varierat skogsbruk: