Naturvårdsskogarna

I naturvårdsskogarna är målet att bevara och utveckla naturvärden. Sveaskog avsätter alla skogar som i naturvärdesbedömningen får målklass naturvård (NO eller NS).

Naturvårdsskogarna kan också utgöras av naturreservat på Sveaskogs mark eller områden för vilka Sveaskog har ett naturvårdsavtal med Skogsstyrelsen eller med en länsstyrelse. Storleken på naturvårdsskogarna varierar från en halv hektar upp till flera hundra hektar.

För att bevara eller utveckla naturvärden och den biologiska mångfalden i naturvårdsskogarna så kommer vissa skogar att lämnas orörda medan andra behöver förvaltas genom naturvårdande skötsel.