Projekt och samarbeten

Samverkan, uppföljning och forskning är viktiga delar inom Sveaskogs naturvårdsarbete. Vi samarbetar med bland annat universitet, myndigheter, andra skogsföretag och miljöorganisationer inom olika projekt.

Det kan handla om samarbete för att uppnå större naturvårdsnytta än om alla jobbade var för sig, till exempel inom våtmarksprojekt, restaureringar av vattendrag och bränningsplaner i värdetrakter.

Vi deltar i olika projekt för vetenskapligt utvärdera våra egna naturvårdsinsatser så att vi kan utveckla oss inom området, och deltar också i forskningsprojekt för att bidra till en ökad kunskap om miljö och biologisk mångfald i en större skala. Det kan också handla om att vi upplåter mark för forskning och studier som andra bedriver utan vårt aktiva deltagande.

Andra typer av projekt är sådana där vi söker finansiering för att kunna utföra riktade åtgärder med syfte att bevara till exempel arter eller natur- och kulturmiljövärden i skogen.

Här kan du läsa mer om några projekt som Sveaskog deltar i