TRIWA LIFE - Europas hittills största återställningsprojekt

I det EU-finansierade projektet TRIWA LIFE ska vattenmiljöerna i Torneälvens biflöden förbättras på båda sidor om landsgränsen. Det är ett samarbete mellan Sverige och Finland där länsstyrelsen i Norrbotten leder projektet och Sveaskog har en aktiv roll i arbetet. 

Projektet startade i mars 2023 och ska pågå i sju år. Det blir den mest omfattande restaureringen av vattenmiljöer hittills i Europa.

Likt många andra älvar har Torneälven historiskt använts för timmerflottning. För att underlätta timrets framfart vid flottningen rätade man ut vattendragen, rensade bort hinder som stenar och block samt byggde dammar. Detta hade en mycket negativ inverkan på vattendragens naturliga variation och livsmiljöer för vattenlevande arter, vilket resulterade i en minskning av den biologiska mångfalden. Efter att flottningen upphörde har utbyggnaden av vägnätet blivit en ny källa till miljöpåverkan. Vägtrummor kan utgöra hinder för fisk och andra vattenlevande djur, och mänsklig aktivitet, som dikning, påverkar även våtmarker negativt.

I projektet TRIWA LIFE kommer vi att återställa och restaurera vattendrag, minska negativ miljöpåverkan från diken och ta bort vandringshinder för fisk. På så sätt återskapar vi livsmiljöer för många hotade arter och främjar den biologiska mångfalden. Genom TRIWA LIFE kommer 13 procent av Agenda 2030 målet ”fria vandringsvägar”, att nås för hela EU.

Åtgärderna bidrar också till att mildra effekterna av klimatförändringarna. Inom projektet kommer dessutom ett systematiskt miljöarbete göras för att minska den egna klimatpåverkan från maskiner och transporter.

Sveaskog ska inom ramen för projektet genomföra ett antal åtgärder i Torneälvs avrinningsområde. Sveaskog satsar även egna resurser och är markägare där många övriga åtgärder ska genomföras.

Mål för projektet TRIWA

  • Miljöåterställa 96 kilometer vattendrag (71 kilometer i Sverige och 25 kilometer i Finland).
  • Åtgärda 399 vandringshinder.
  • Restaurera 2 500 hektar våtmark.
  • Minska negativ påverkan av växthusgaser genom att utveckla ”greener best practice”.
  • Förbättra livsmiljöerna för lax, flodpärlmussla, grön flodtrollslända, stensimpa och utter.

Fakta om projektet

  • Projektet heter ”The Torne River International Watershed LIFE” och förkortas TRIWA LIFE.
  • Det är EU:s miljöfond LIFE som beviljat medel till restaurering av Tornedalens vattenmiljöer. Finansieringen uppgår till cirka 214 miljoner kronor, varav ca 121 miljoner kronor i Sverige.
  • Medfinansiärer är Naturvårdsverket, Region Norrbotten, Kiruna kommun, Pajala kommun, Övertorneå kommun, Haparanda kommun, samt de finländska kommunerna Enontekiö, Kolari, Muonio, Pello, Ylitornio och Tornio.
  • Samarbetspartners är Havs- och Vattenmyndigheten, Sveaskog, Luleå Tekniska Universitet, samt i Finland ELY, Metsähallitus, Metäskeskus, LUKE och Uleåborgs universitet.

Med stöd från den Europeiska unionens LIFE-program. Utgivaren av informationen är ansvarig för dess innehåll. Europeiska kommissionen tar ej ansvar för dess innehåll och hur den distribueras.

TRIWA LIFE | Länsstyrelsen Norrbotten (lansstyrelsen.se)