Det här är Sveaskog

Sveaskog är Sveriges största skogsägare med 14 procent av Sveriges skogsmarker. Varje dag arbetar våra drygt 800 medarbetare runt om i landet för att säkerställa livskraftiga skogar för framtiden.

Bolaget ägs av svenska staten och vårt uppdrag är att skapa värde ur vår skog och mark genom en ansvarsfull och långsiktig förvaltning, samtidigt som vi bidrar till att Sveriges nationella miljö- och klimatmål och de globala målen i Agenda 2030 nås.

Sveaskogs kärnverksamhet är att förvalta och bruka skogen samt leverera timmer, massaved, flis, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Bolaget kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Kunderna finns huvudsakligen inom den svenska skogsindustrin, med export till hela världen, och inom den svenska energisektorn. Sveaskog gör även markupplåtelseaffärer, däribland för vindkraft och solenergi, och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt, turism och andra naturupplevelser.

Sveaskogs vision är att vara världsledande på hållbart värdeskapande i skogen. För att nå dit strävar bolaget efter att på bästa sätt balansera ekologiska, ekonomiska och sociala värden. Det kan bli verklighet genom vår unika kompetens, storlek och kapacitet. Bolaget arbetar med skötselmetoder som minskar risken för klimatrelaterade skador på skogen och stärker skogens motståndskraft mot olika skadeangrepp.

Sveaskog levererar en förnybar råvara. Bolagets egna skogar är certifierade enligt både FSC®- och PEFC-standard. Allt virke som köps in från andra skogsägare ska vara i enlighet med FSC:s krav på kontrollerat virke (ControlledWood) och spårbarhetscertifiering (Chain of Custody).

Sveaskogs logolicensnummer: FSC-C008344, PEFC/05-23-239.

Företagsfakta

 • Styrelseordförande: Kerstin Lindberg Göransson
 • Vd: Erik Brandsma
 • Ägare: Svenska staten genom Regeringskansliet
 • Organisationsnummer Sveaskog AB (publ): 556558-0031
 • Omsättning: 7 863 MSEK 2023 (2022: 7 760)
 • Operativt rörelseresultat: 1 429 MSEK 2023 (2022: 1 366)
 • Årets resultat efter skatt: 3 616 MSEK 2023 (2022: 1 979)
 • Medelantal anställda: 880
 • Dotterbolag: Sveaskog Baltfor SIA
 • Intressebolag: Setra Group AB
 • Skogsinnehav: Cirka 3,90 miljoner hektar varav 3 miljoner hektar produktiv skogsmark
 • Försäljning av skogsråvara (volym): Cirka 8,9 miljoner m3fub varav cirka 5 miljoner m3fub från egen skog

Frågor och svar om Sveaskog

Sveaskog är ett statligt affärsdrivande aktiebolag samt Sveriges största skogsbolag. 

Sveaskog bildades 1999, uppdraget är förvaltning och skogsproduktion. Sveaskog växte fram ur Assi Domän (en fusion mellan Domänverket och Assi, Aktiebolaget statens sågverksindustrier), som ägnade sig - förutom förvaltning och skogsproduktion - även åt industriverksamhet.

Vi har sammanlagt 3,9 miljoner hektar mark, vilket motsvarar ungefär tio procent av Sveriges samlade areal.

Sveaskog har mark över hela landet, förutom på Gotland. De största koncentrationerna finns i Norrbottens, Västerbottens, Gävleborgs, Västmanlands och Örebro län, samt de i tre Smålandslänen. Som kuriosa kan sägas att vi har mer mark i Stockholms län och Skåne än vad vi har i ett utpräglat skogslän som Värmland.

Nej, vi är förutom att vara Sveriges största skogsägare även Sveriges enskilt största vattenägare. En fjärdedel, eller en miljon hektar, av det samlade markinnehavet utgörs av kalfjäll, myr, vattendrag, sjöar, hällmark, sumpskog och andra former av så kallade skogliga impediment - alltså lågproduktiv skog.

Cirka tre miljoner hektar, vilket motsvarar 14 procent av den totala arealen produktiv skog i Sverige.

*Mark som med högre skogstillväxt än 1 skogskubikmeter (m3sk) per hektar och år och som anses lämplig för, och som till största delen används för, virkesproduktion

Nej, vi har avsatt ungefär 450 000 hektar produktiv, framförallt äldre skog (15 procent av den produktiva marken) i ekoparker och naturvårdsskogar. Utöver lämnar vi ofta också en hel del större ytor vid avverkning – alltså kantzoner, större skogsgrupper och substrat. Om vi räknar på hela vårt markinnehav brukar vi ungefär 57 procent.

Nej, vi säljer (skogs-)fastigheter och jakt- och fiskekort och tillhandahåller jaktarrenden och andra typer av markupplåtelser.

Villkoren för Sveaskog sätts ytterst av Sveriges riksdag och regering. Kontrollen över ägarskapet ligger under regeringen, via näringsdepartementet, och som utser styrelse. Sveaskogs verksamhet regleras av propositionen 2009/10:169. Den dagliga driften av bolaget sker ytterst genom koncernledningen, ledd av VD och koncernchef.

Sveaskog är ett vinstdrivande statligt aktiebolag där en del av uppdraget är att generera vinst till ägaren, svenska staten (se faktaruta).

En del återinvesteras i bolaget och en del betalas ut till ägaren, svenska staten (se faktaruta).