Skogslandskap

Om våra skogar

Sveaskog äger 14 procent av Sveriges skogar.

Den totala svenska landarealen uppgår till cirka 41 miljoner hektar. Av denna areal utgörs 22,9 miljoner hektar av produktiv skogsmark. Sveaskog äger 3,9 miljoner hektar mark, varav 3,04 miljoner hektar är produktiv skogsmark, vilket innebär att Sveaskog äger 14 procent av den svenska skogsmarken. Därmed är vi Sveriges största skogsägare. Vårt skogsinnehav är fördelat över hela Sverige, men huvuddelen finns i den norra delen av landet.

Skogens ålder

Åldersfördelningen i Sveaskogs skogar är ojämn. Den största delen av skogen är 0-50 år samt äldre än 100 år. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet ledde skötselmetoderna till att skogarna blev glesa och lågproduktiva. Efter 1950 startade en restaurering av skogarna som lett till stora arealer med hög tillväxt och dessa skogar är avverkningsmogna om tio till trettio år. Det finns därför potential för Sveaskog att om tio till trettio år öka avverkningarna. Sveaskog avsätter 20 procent av den produktiva skogsmarken (nedanför fjällskogsregionen) till naturvård.

Åldersfördelning av Sveaskogs skogsmark

 

Mest tall i skogen

Sveaskogs skogsmark består till drygt 90 procent av barrskog. År 2021 bestod skogen till 64 procent av tall och 27 procent gran medan lövträden stod för 9 procent.

Contortatall är ett trädslag som förekommer i liten omfattning på Sveaskogs mark. Andelen contorta är knappt tre procent.

Ett ökande virkesförråd

Virkesförrådet ökar i volym varje år. Den årliga virkesskörden är omkring 70 procent av tillväxten på brukad areal. Tillväxten i skogen är alltså större än mängden avverkad skog.

Senast uppdaterad: 2022-04-05