Om våra skogar

Sveaskog äger 14 procent av Sveriges skogar.

Den totala svenska landarealen uppgår till cirka 41 miljoner hektar. Av denna areal utgörs 22,9 miljoner hektar av produktiv skogsmark. Sveaskog äger 3,9 miljoner hektar mark, varav 3,03 miljoner hektar är produktiv skogsmark, vilket innebär att Sveaskog äger 14 procent av den svenska skogsmarken. Därmed är vi Sveriges största skogsägare. Vårt skogsinnehav är fördelat över hela Sverige, men huvuddelen finns i den norra delen av landet.

Sveaskogs marker

I följande diagram visas andelen av olika typer av områden som är undantagna från skogsbruk på hela Sveaskogs innehav. Totalt är för närvarande 29 procent av all areal undantagen från skogsbruk. Det mål på 20 procent naturvård som avsåg produktiv skogsmark nedan gränsen för fjällnära skog och som Sveaskog jobbat med sedan 2003 och nu uppnått är en viktig del av detta. Diagrammet syftar till att visa helheten av vårt markinnehav uppdelat på de delar som numera redovisas nationellt i SCB:s återkommande statistik.

1) Definitioner är från FAO: Food and Agricultural Organisation, United Nation.

 

Åldersfördelning av Sveaskogs skogsmark

 

Brukad produktiv skogsmark, %

Produktiv skogsmark avsatt för naturvård, %

 

Mest tall i skogen

Sveaskogs skogsmark består till drygt 90 procent av barrskog. År 2022 bestod skogen till 64 procent av tall och 27 procent gran medan lövträden stod för 9 procent.

Contortatall är ett trädslag som förekommer i liten omfattning på Sveaskogs mark. Andelen contorta är knappt tre procent.

Areal per län

Så här fördelar sig Sveaskogs produktiva skogsmark per län:

Län 

Tusen hektar
Blekinge  4,0
Dalarna 181,4
Gotland 0
Gävleborg 163,6
Halland  3,7
Jämtland  77,9
Jönköping  50,2
Kalmar  83,9
Kronoberg 60,1
Norrbotten 1 322,5
Skåne  13,3
Stockholm  5,5
Södermanland  11,8
Uppsala  7,2
Värmland 5,5
Västerbotten  702,3
Västernorrland  14,8
Västmanland 74,4
Västra Götaland 53,9
Örebro 164,4
Östergötland 41,9
Aktuella siffror augusti 2022