Sveaskog i Södra Norrland

Här kan du ta del av Sveaskogs skogsinnehav i Södra Norrland. Hur ser åldersfördelningen och tillväxten ut? Hur stor andel av skogen brukar vi?

Markinnehav och skog

  • Sveaskog äger 3,9 miljoner hektar mark i Sverige. 
  • Sveaskog äger 498 012 hektar mark i Södra Norrland. 
  • Sveaskog har 400 148 hektar produktiv skogsmark i Södra Norrland. Av dessa är 71 549 hektar skogar med höga naturvärden som inte brukas.  
  • Sveaskog har i Södra Norrland 21 751 hektar över lägsta slutavverkningsålder som vi avser bruka. Av dessa är contorta 1 823 hektar. 

Åldersfördelning och tillväxt  

  • Under de närmsta tio åren kommer 26 976 hektar att bli äldre än lägsta slutavverkningsålder. 
  • Det innebär en genomsnittlig inväxning per år om 2 698 hektar. 
  • Av den totala inväxningen under de närmsta 10 åren, om 26 976 hektar, är 5 122 hektar contortaskog. 

Fördelning av åldersklasser och volymer produktiv skogsmark i Södra Norrland

Fördelning av produktiv skogsmark i Sverige

Södra Norrland har under ett par decennier befunnit sig i en ”ålderssvacka”. Det fanns gott om skog som hade en ganska hög ålder, men ingen inväxning att tala om i avverkningsbar skog. Nu håller vi på att ta oss ur den här svackan och skogen börjar växa så att den kan avverkas.

En ganska stor del av den skog som nu är avverkningsbar har en ålder som ligger nära LÅF (Lägsta Ålder för Föryngringsavverkning enl Skogsvårdslagen). Vi har därför valt att sänka avverkningsnivån jämfört med tidigare planer, så att skogen kan växa till en ålder som är ekonomiskt optimal för avverkning.

Under de närmaste 10 åren planerar vi att avverka cirka 450 000 m3fub, och sedan ökar avverkningsnivån kraftigt. 450 000 m3fub motsvarar cirka 2 400 hektar.

Gallring

  • Utöver föryngringsavverkning gallrar Sveaskog i Södra Norrland årligen 230 000 m3fub.
  • Arealen gallring är 3 900 hektar. 

Sveaskog i Södra Norrland

Södra Norrland (1).png

Bilden ovan är en förenklad karta som kan skilja sig en del från verkligheten. Ta gärna del av Sveaskogs markinnehav i den detaljerade digitala kartan: Karta över vårt markinnehav