Sveaskog i Götaland

Här kan du ta del av Sveaskogs skogsinnehav i Götaland. Hur ser åldersfördelningen och tillväxten ut? Hur stor andel av skogen brukar vi?

Markinnehav och skog

  • Sveaskog äger 3,9 miljoner hektar mark i Sverige. 
  • Sveaskog äger 304 490 hektar mark i Götaland. 
  • Sveaskog har 270 067 hektar produktiv skogsmark i Götaland. Av dessa är 33 358 hektar skogar med höga naturvärden som inte brukas.  
  • Sveaskog har i Götaland 31 983 hektar över lägsta slutavverkningsålder som vi avser bruka. 

Åldersfördelning och tillväxt  

  • Under de närmsta tio åren kommer 38 377 hektar att bli äldre än lägsta slutavverkningsålder. 
  • Det innebär en genomsnittlig inväxning per år om 3 838 hektar. 

Fördelning av åldersklasser och volymer produktiv skogsmark i Götaland

diagram Götaland.jpg

Fördelning av produktiv skogsmark i Sverige

Götaland har under ett par decennier befunnit sig i en ”ålderssvacka”. Det fanns gott om skog som hade en ganska hög ålder, men ingen inväxning att tala om i avverkningsbar skog. Nu håller vi på att ta oss ur den här svackan och skogen börjar växa så att den kan avverkas.

En ganska stor del av den skog som nu är avverkningsbar har en ålder som ligger nära LÅF (Lägsta Ålder för Föryngringsavverkning enl Skogsvårdslagen). Vi har därför valt att sänka avverkningsnivån jämfört med tidigare planer, så att skogen kan växa till en ålder som är ekonomiskt optimal för avverkning.

Under de närmaste 10 åren planerar vi att avverka cirka 800 000 m3fub, och sedan ökar avverkningsnivån kraftigt. 800 000 m3fub motsvarar cirka 3 200 hektar.

Gallring

  • Utöver föryngringsavverkning gallrar Sveaskog i Götaland årligen 175 000 m3fub.
  • Arealen gallring är 3 300 hektar. 

Sveaskog i Götaland

Bilden ovan är en förenklad karta som kan skilja sig en del från verkligheten. Ta gärna del av Sveaskogs markinnehav i den detaljerade digitala kartan: Karta över vårt markinnehav