Sveaskog i Svealand

Här kan du ta del av Sveaskogs skogsinnehav i Svealand. Hur ser åldersfördelningen och tillväxten ut? Hur stor andel av skogen brukar vi?

Markinnehav och skog

  • Sveaskog äger 3,9 miljoner hektar mark i Sverige. 
  • Sveaskog äger 383 143 hektar mark i Svealand. 
  • Sveaskog har 325 197 hektar produktiv skogsmark i Svealand. Av dessa är 39 264 hektar skogar med höga naturvärden som inte brukas.  
  • Sveaskog har i Svealand 24 337 hektar över lägsta slutavverkningsålder som vi avser bruka. Av dessa är 54 hektar contortadominerad skog. 

Åldersfördelning och tillväxt  

  • Under de närmsta tio åren kommer 34 268 hektar att bli äldre än lägsta slutavverkningsålder. 
  • Det innebär en genomsnittlig inväxning per år om 3 427 hektar. 
  • Av den totala inväxningen under de närmsta 10 åren, om34 268 hektar, är 75 hektar contortaskog. 

Fördelning av åldersklasser och volymer produktiv skogsmark i Svealand

Fördelning av produktiv skogsmark i Sverige

Svealand har under ett par decennier befunnit sig i en ”ålderssvacka”. Det fanns gott om skog som hade en ganska hög ålder, men ingen inväxning att tala om i avverkningsbar skog. Nu håller vi på att ta oss ur den här svackan och skogen börjar växa så att den kan avverkas.

En ganska stor del av den skog som nu är avverkningsbar har en ålder som ligger nära LÅF (Lägsta Ålder för Föryngringsavverkning enl Skogsvårdslagen). Vi har därför valt att sänka avverkningsnivån jämfört med tidigare planer, så att skogen kan växa till en ålder som är ekonomiskt optimal för avverkning.

Under de närmaste 10 åren planerar vi att avverka cirka 940 000 m3fub, och sedan ökar avverkningsnivån kraftigt. 940 000 m3fub motsvarar cirka 3 700 hektar.

Gallring

  • Utöver föryngringsavverkning gallrar Sveaskog i Svealand årligen 210 000 m3fub.
  • Arealen gallring är 3 900 hektar. 

Sveaskog i Svealand

Svealand (1).png

Bilden ovan är en förenklad karta som kan skilja sig en del från verkligheten. Ta gärna del av Sveaskogs markinnehav i den detaljerade digitala kartan: Karta över vårt markinnehav