Vision och strategi

Att uppfattas som förebilden för ansvarsfullt skogsägande är en stor uppgift. Därför måste våra ambitioner och mål vara högt satta. 

Världsledande på hållbart värdeskapande i skogen

Vår vision är att vara världsledande på hållbart värdeskapande i skogen. För att nå dit strävar vi efter att på bästa sätt balansera ekologiska, ekonomiska och sociala värden. Det kan bli verklighet genom vår unika kompetens, storlek och kapacitet. För att försäkra oss om att vårt hållbara värdeskapande är världsledande jämför vi oss inte enbart med andra svenska skogsägare, utan blickar ut mot världen.

Fyra långsiktiga strategiska mål för hållbart värdeskapande

Sveaskog vill öka lönsamheten genom att utveckla hur bolaget agerar på marknaden och i de samarbeten som bolaget har med andra aktörer samt i affärer relaterade till markägandet. Bolagets målsättning rörande klimatnytta indikerar att företaget enbart kan vara långsiktigt lönsamt om det har fullt grepp om hur klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för affären. Sveaskog har fyra prioriterade strategiska målsättningar för hållbart värdeskapande som speglar de långsiktiga utmaningar som bolaget står inför.

Dessa mål är:

  • Ökad skogstillväxt
  • Ökad klimatnytta
  • Utveckling av biologisk mångfald och ekosystemtjänster
  • Ökad hållbar avkastning

Framgångsfaktorer

Sveaskog har identifierat sex framgångsfaktorer som bolaget behöver säkerställa för att det ska kunna uppnå de fyra strategiska målen och i förlängningen bolagets vision.

Framgångsfaktorerna är:

  • Utveckla hållbart och varierat brukande av skog och mark
  • Prioritera partnerskap samarbeten och dialog
  • Arbeta aktivt för nya affärer och högre intäkter
  • Ha hög effektivitet samt ligga i framkant i teknik, metoder och arbetssätt
  • Ett Sveaskog
  • Säkra kompetens och arbetsglädje

Värdeord

Våra värdeord ansvar, mod och nyfikenhet genomsyrar kulturen och hjälper oss i vardagen att agera med ett gemensamt förhållningssätt​.

Fundament

Själva grunden för vår verksamhet består av det uppdrag (bolagsordning och ekonomiska mål) som ägaren gett oss men även av en ägarpolicy, som också anger de nationella och internationella klimat- och miljömål vi som statligt företag ska bidra till att uppfylla.