Inköp och upphandling

Inköp och upphandling

Sveaskog köper årligen varor, tjänster och entreprenader för flera miljarder kronor. Det är därför av stor betydelse för företagets lönsamhet och möjlighet att nå våra mål hur inköp och upphandlingar genomförs, vilka leverantörer och entreprenörer som anlitas, hur dessa uppträder, hur leveransåtaganden uppfylls och till vilka kommersiella villkor.

Sveaskog arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling och tar ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar. Vi ska agera med god etik och vara ett föredöme inom hållbara inköp, vilket innefattar miljö, affärsetik, anti-korruption, jämställdhet, mångfald, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.

Sveaskog har upprättat CSR-krav för våra ramavtalsleverantörer. Dessa fungerar som en tillämpning av vår uppförandekod och hänvisar till vårt åtagande gentemot FN Global Compacts grundläggande principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. Vi förutsätter att alla leverantörer, så långt de har påverkan, tillämpar CSR-kraven på sina underleverantörer och underentreprenörer. Vi följer årligen upp efterlevnaden av kraven hos några utvalda leverantörer.

För alla affärssamarbeten inom skoglig entreprenad, logistik och anläggning har Sveaskog upprättat en specifik tjänstedeklaration som tydliggör våra och samhällets krav på entreprenörer. Med tjänstedeklarationen åtar sig entreprenören att följa alla lagar och regler. Utöver detta ställer vi en rad detaljerade krav på till exempel försäkringar, utförarnas kompetens och utbildning.

Vi ska uppfattas som en attraktiv och ansvarstagande kund/uppdragsgivare genom att följa ingångna avtal, stimulera till ständiga förbättringar, arbeta effektivt med en robust och kvalitetssäkrad leverantörsvärdering/uppföljning och i övrigt agera på ett professionellt och korrekt sätt som bidrar till en långsiktig, sund och utvecklande konkurrens på lika villkor.

Vi arbetar med kategoristyrning (Purchasing Category Management) och upphandling i konkurrens. Som inköpare ska vi vara affärsmässiga med hög integritet så att våra leverantörer och entreprenörer kan känna sig trygga för att lämnad känslig information hanteras med stor varsamhet och inte förs vidare på annat sätt än vad som är tillåtet enligt gällande praxis, avtal eller lagstiftning.

Leverantörsbedömning

Vi genomför alltid en bedömning av en tänkt leverantör före en affärshändelse, och utgår från våra övergripande krav med hänsyn till affärens komplexitet, omfattning, risk och långsiktighet. Omfattningen på en leverantörsbedömning varierar från grundläggande nivå (typ enkla inköp) till högsta nivå (typ entreprenör på Sveaskog).

Några kontrollpunkter på grundläggande nivå är exempelvis att leverantören är, registrerad i aktiebolags- eller handelsregister, innehar gällande F-skattsedel, är registrerad för mervärdeskatt där verksamheten är momspliktig, är registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket i de fall anställd personal finns.

Vid mer komplicerade inköp eller affärer av mer långsiktig karaktär görs en mer omfattande kontroll med högre krav. Detta gäller exempelvis vid tecknande av ramavtal, köp av maskinell utrustning med behov av en eftermarknad eller entreprenadavtal. Några kontrollpunkter på högre nivå är exempelvis att leverantören/entreprenören är, fri från restförda skulder avseende skatter och avgifter, innehar yrkestrafiktillstånd i de fall uppdraget avser yrkesmässig trafik, och, vid skoglig entreprenad, är PEFC-certifierad entreprenör.

Uppföljning

Vi har etablerat en daglig bevakningsrutin av alla våra leverantörer/entreprenörer som är aktiebolag. Bevakningen gäller kritiska företagshändelser som direkt kan påverka vårt val av leverantör/entreprenör, hantering av faktura, leverantörsbedömning, uppföljning av efterlevnad Sveaskogs Tjänstedeklaration och CSR-krav.

Några bevakningspunkter som dagligen kontrolleras är exempelvis förändringar avseende registrering för F-skatt och mervärdesskatt, skuldsaldo A-mål (fordran skatter) och E-mål (enskilda mål), betalningsanmärkningar och trafiktillstånd.

När det gäller kontrakterade entreprenörer och underentreprenörer sker därutöver en tertialvis kontroll via Skatteverket gällande skatteform, skatteskuld hos Kronofogdemyndigheter, underskott skattekonto och redovisade arbetsgivaravgifter.

Vi agerar alltid när brister påtalas för att förhindra att allvarliga händelser inträffar eller att brister upprepas.