För entreprenörer och leverantörer

Sveaskog köper årligen varor, tjänster och entreprenader från en mängd olika leverantörer och entreprenörer.

Dessa affärspartners utgör en viktig del av vår verksamhet. Vi ska därför agera med god etik och vara ett föredöme inom hållbara inköp - ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Sveaskog har tagit fram tjänstedeklarationer för leverantörer och för entreprenörer där vi har sammanfattat våra krav inom hållbarhet och andra viktiga områden. Tjänstedeklarationen fungerar som en tillämpning av vår uppförandekod och hänvisar till FN Global Compacts grundläggande principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption.

Leverantörer av varor och tjänster

Vi använder leverantörer på många olika områden och de är en viktig del i vår dagliga verksamhet. På områden med kontinuerliga behov av inköp tecknar vi mer långsiktiga ramavtal. Innan vi ingår ett avtal med en leverantör föregås beslutet av en leverantörsbedömning. Vår tjänstedeklaration för leverantörer ligger till grund för leverantörsbedömningen.

Vi förutsätter även att alla våra leverantörer, så långt de har påverkan, tillämpar tjänstedeklarationen på sina underleverantörer.

Vi följer årligen upp efterlevnaden av kraven på våra ramavtalsleverantörer.

Entreprenörer

Samarbetet med skickliga entreprenörer är en förutsättning för att vi ska kunna sköta skogen hållbart och klara leveranserna till våra kunder.

Huvuddelen av arbetet med avverkning och skogsvård samt transporter sköts där av många entreprenörer över hela landet. Många entreprenörer tar in säsongsanställda från andra länder under vår och höst, då plantering och röjning sker.

Vi väljer entreprenörer med omsorg och innan ett företag anlitas görs omfattande kontroller för att säkerställa att det har förutsättningar att kunna genomföra uppdraget och lever upp till de krav som finns när det till exempel gäller arbetsmiljö, ansvarstagande och anställningsvillkor. 

Vi gör regelbundet fältbesök för att prata med entreprenörernas anställda och ställer bland annat frågor om arbetstider, anställningsavtal, arbetsmiljö och företagshälsovård.

Vartannat år utförs undersökningen Nöjd Entreprenörs Index, där vi stämmer av hur entreprenörerna upplever samarbetet med oss i syfte att identifiera och jobba med ständiga förbättringar.

Sveaskog Finans

För att ge våra entreprenörer bättre förutsättningar att utveckla sin verksamhet erbjuder Sveaskogs finansbolag entreprenörer möjlighet att leasa eller köpa skogsmaskiner på avbetalning.

Entrén – värdefull entreprenörsinformation

Alla entreprenörer som har avtal med oss har tillgång till vår webbportal Entrén. Där finns samlad information på olika områden till nytta för entreprenörer. Bland annat verktyg för det dagliga arbetet och möjlighet att nyttja hängavtal med rabatter hos ett urval av våra leverantörer.

Fakturera oss

Här kan du hitta information om hur du som leverantör eller entreprenör fakturerar oss.

Finansiering av skogsmaskiner

Vi kan tillhandahålla en attraktiv och affärsmässig finansiering, i form av avbetalningsköp och leasing, vid inköp av nya skotare och skördare. Finansieringserbjudandet kan endast ges till de entreprenörer som har ett pågående uppdrag med oss som uppdragsgivare. Mer information om erbjudandet samt hur ansökningen går till finns att läsa om på Entrén.