Stor ökning av lappuggla på Sveaskogs mark

De häckar i naturvårdsskogar och i hänsynsytor på hyggen. Bland annat i de så kallade högstubbar som lämnas för att främja biologisk mångfald. ”Vi har aldrig tidigare haft så här många lappugglor i regionen”, säger Mikael Rhönnstad, planeringsledare på Sveaskog i Bergslagen.

Ungar av lappuggla i skog med naturvrdande sktsel dr gran gallrats bort bort fr att ge lvtrd mer luft och ljus Foto Mikael Rhnnstad Ungar av lappuggla i skog med naturvårdande skötsel, där gran gallrats bort för att ge lövträd mer luft och ljus. Foto Mikael Rhönnstad

Surahammar, Skinnskatteberg, Lindesberg och Köping… De kommuner och platser som i sommar hyser lappugglor vill aldrig ta slut när Mikael Rhönnstad, planeringsledare i Sveaskogs resultatområde Norra Bergslagen, börjar räkna efter. Totalt handlar det om minst 14 par som valt att häcka i Västmanland i år, varav minst tio par på Sveaskogs mark. Mikael själv har hittills varit med om att ringmärka fyra honor och 23 ungar, och det är helt unikt.

– Lappugglan är egentligen en mer nordlig företeelse. Det har funnits ett fåtal i norra Västmanland och något enstaka par längre söderut. Arten är relativt stabil, men finns med på rödlistan i Sverige eftersom vi inte har så stor population. Totalt handlar det om cirka 800 individer, men alla häckar inte varje år. Därför är det extra roligt att så många valt att sätta bo på Sveaskogs marker. Flera av bona finns i våra avsatta naturvårdsskogar, och även i de hänsynsytor som vi rutinmässigt lämnar på våra hyggen, säger Mikael Rhönnstad.

Tillgången på föda är en viktig faktor för lappugglan, som nästan enbart livnär sig på sork. I Bergslagen finns det kontinuerligt gott om vattensork kring diken, bäckar och åar.

– I norra Sverige är sorktillgången skral i år. Det har förmodligen bidragit till ökningen av lappuggla i Västmanland. Nu hoppas vi förstås att en del av dem som kommit hit blir kvar. Framförallt ungarna kan välja att stanna om vi har tur. De lever i något som kan liknas vid glesa kolonier, så fattar de tycke för trakten kan det mycket väl bli en växande stam, berättar Mikael Rhönnstad.

Lappugglan är 60-70 cm stor och en skicklig flygare som kan röra sig över stora geografier. Ofta häckar den i högstubbar eller risbon, till exempel i gamla duvhöksbon. Arten är tämligen oskygg, kan även ses nära vägar och andra välbesökta platser. Honan lägger normalt mellan ett och fem ägg som ruvas i omkring 30 dagar. Ungarna lämnar boet vid cirka fyra veckors ålder, men behöver föräldrarnas omsorger ytterligare en tid.

ldern kan utlsas p vingarna som tappas i olika mnster Foto Mikael Rhnnstad

Åldern kan utläsas på vingarna som tappas i olika mönster. Foto Mikael Rhönnstad  

För mer information, kontakta: Mikael Rhönnstad, planeringsledare, Sveaskog: 070-667 32 48 Sveaskogs presstjänst: 08-655 90 50, press@sveaskog.se Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 800 anställda i hela Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se

Dokument och länkar