Kommentar och bakgrund kring naturvårdsareal och såld mark

Med anledning av frågor vi får kring Sveaskogs naturvårdsareal och påståendet att Sveaskog räknar in såld mark i vår naturvårdsareal, vill vi ge följande information.

  • Det har funnits en otydlighet i vad vi redovisat på hemsidan. Dels i vad kartfunktionen på hemsidan visat och dels i de ekologiska landskapsplanerna som legat på hemsidan. Det sistnämnda är ett presentationsmaterial som inte uppdaterats löpande. Inget av dessa underlag ligger till grund för den statistik som Sveaskog rapporterar in till myndigheter.
  • De arealer skyddad mark som redovisats till myndigheter och redovisats i vår Års- och hållbarhetsredovisning är således korrekt.
 

BAKGRUND:

Vid bolagets bildande 2002 gällde regler för redovisning av skyddad skogsmark enligt FSC som innebar att om man först skyddat och sedan överlåtit skyddad skogsmark som naturreservat, så fick man tillgodoräkna sig den marken. Eftersom Sveaskog certifierats av FSC innebar det att man följde den regeln.

Redan 2008 beslutade koncernledningen, med stöd av styrelsen, att man skulle lägga ut dokumentation över Sveaskogs skogsinnehav, inklusive avsättningarna, på hemsidan i form av webbkarta. Avsikten var att öka transparensen och ge intresserade god information om bolagets markinnehav. Kartinformationen hämtas ur GISS-databasen (den operativa databasen för all verksamhet), där mark av olika kategorier ligger i databasen i olika skikt.

År 2010 ändrade FSC sitt regelverk så att man inte längre fick tillgodoräkna sig skyddad mark som överlåtits som naturreservat. Frågan var uppe till diskussion i koncernledningen tillsammans med hur det skulle påverka målet om 20 procent, men något aktivt beslut fattades inte. Frågan var inte heller uppe i styrelsen, som inte informerades om regeländringen.

Dåvarande skogschef avvaktade inte något beslut från koncernledning eller styrelse eftersom man redan beslutat följa FSC till alla delar. Därmed instruerades de ansvariga för rapporteringen att man skulle följa det nya regelverket och inte räkna in någon skyddad skogsmark som hade sålts eller överlåtits i form av reservat. Så har man också gjort sedan dess.

Att Sveaskog följt det nya regelverket bekräftas av naturvårdschef Peter Bergman som är ansvarig för rapporteringen. En granskning av Sveaskogs avsättning av naturvårdsskog har även genomförts av våra revisorer på Deloitte. I samband med granskningen har Sveaskog även uppdragit till Metria att genomföra en avstämning av informationen i Sveaskogs GISS-databas gentemot Lantmäteriets fastighetsregister.

Eftersom koncernledningen inte hade fattat något beslut i frågan hur sålda reservat ska redovisas så förblev många i organisationen i den tron att Sveaskog fortfarande redovisade skyddad skogsmark i sålda reservat och det gällde även för chefer på ledningsnivå.

Allmänheten har använt sig av hemsidans kartfunktion och på senare tid funnit att den fortfarande innehöll sålda reservat. Detta fel åtgärdades i april 2021.  

De ekologiska landskapsplanerna togs fram 2016/2017 med syftet att för allmänheten visa hur de långsiktiga planerna och naturskyddet ser ut i de landskap där Sveaskog har ett stort markinnehav. Därför ingår också tidigare sålda reservat i kartorna. Det är ett presentationsmaterial som inte uppdaterats löpande och det ligger alltså inte till grund för den statistik som Sveaskog rapporterar varje år enligt ovan. För att undvika vidare missförstånd behöver de ekologiska landskapsplanerna uppdateras vad gäller arealer, kartor och tydlighet i informationen om vad de omfattar. Det arbetet är påbörjat.

Viktigt att notera är dock att GISS-databasen och även vår rapportering till myndigheter hela tiden har varit korrekt.

För mer information, kontakta:

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se