Kommentar samråd med Muonio sameby

Sveaskog får frågor från media om vår dialog med Muonio sameby. Vi vill här ge en kort bakgrund.

Den certifieringsstandard som svenska skogsbolag följer, FSC (Forest Stewardship Council) beskriver hur samråd med rennäringen ska gå till. Förra året, 2020, uppdaterades denna standard vilket innebär att det nu, sommaren 2021, är första gången samråd sker enligt den nya ordningen. 

Arbetet med att ta fram standarden tog flera år och skedde i flera arbetsgrupper, så kallade kamrar. I det arbetet fanns representanter för både skogsbolagen och rennäringen – detta för att certifieringsstandarden skulle vara förankrad och väl genomarbetad då den antogs. 

Muonio är en koncessionssameby, det innebär att rennäringen i Muonio sameby bedrivs på koncession (tillstånd) från Länsstyrelsen. FSC:s regelverk anger olika samrådsmodeller för sameby och koncessionssameby. Med sameby genomförs samråd enligt samplanering och med koncessionssameby genomförs samråd enligt modellen samverkan. Samplaneringsprocessen innebär just samplanering. Då tittar vi gemensamt på hela områden och planerar åtgärder i dialog. Samverkansprocessen har samma syfte, men arbetet läggs upp på annat sätt. Då presenterar skogsbruket sina planer och samebyn beskriver sin verksamhet så att hänsyn kan planeras för rennäringen.

Sveaskogs samråd med Muonio syftar till att skogsbruket ska ta hänsyn till rennäringens behov baserat på den kunskap och information som lämnas av samebyn.

Sveaskog följer FSC-standarden och träffade Muonio sameby för ett formellt samråd den 21 juni. Vi kom då överens med samebyn att träffas igen i slutet av denna månad, augusti 2021.  Det är vår förhoppning att Muonio sameby vill delta och ge synpunkter på våra planer vid detta möte. 

För mer information:

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se