Kommentar till granskning av Sveaskogs naturvårdsareal

Sveaskog har låtit en extern revisionsfirma, Deloitte, göra en granskning av Sveaskogs avsättningar av skog för naturvårdsändamål. Bland annat har Deloitte granskat om bolagets rapportering i Års- och hållbarhetsredovisningen stämmer överens med Sveaskogs geografiska databas över avsatta områden, vilket också är den databas som används för att rapportera in officiell statistik till Skogsstyrelsen.

- Efter påpekande från en extern intressent att Sveaskogs redovisning av naturvårdsareal inte stämmer har vi anlitat Deloitte för att granska vår rapportering av naturvårdsareal. Granskningen visar att Sveaskog äger den areal skyddad mark som redovisats till myndigheter och i vår Års- och hållbarhetsredovisning. Tyvärr har det funnits fel i vad vi redovisat på hemsidan, dels i en kartfunktion, dels i ekologiska landskapsplaner. Vi beklagar den otydligheten, säger Per Matses, VD för Sveaskog.

Nedan redovisas resultat av utförd granskning.

För mer information:

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se