Om avverkningar i Muonio sameby

Mot bakgrund av att Greenpeace sprider felaktig information om avverkningar i Muonio sameby i kampanj mot Sveaskog. 

​Den avverkning som nu sker i Muonio sameby har planerats under förra året, 2020, och var då aktuell för samråd. Vi skickade då aktuella planeringsunderlag till Muonio sameby och vi har också genomfört möten med samebyn bland annat den 16 september och 2 oktober 2020. Trots detta har inga synpunkter på planeringsunderlaget kommit in från Muonio sameby. Avverkningsanmälan för området gjordes 2020 och Skogsstyrelsen har besökt området i fält i oktober 2020.  

Sveriges naturskogar är skyddade, samtidigt har bland annat Skogsutredningen föreslagit att ytterligare skog ska skyddas. Sveaskog avverkar inte skog med höga naturvärden utan urskiljer och avsätter alla gamla skogar med höga naturvärden. Vi går igenom alla bestånd vid planering och gör en omfattande naturvärdesinventering för att avskilja sådana områden vid avverkningsplanering. Hittills har vi på det sättet avsatt 460 000 hektar som naturvårdsskogar. Sveaskog äger 35 procent av det område som utgör Muonio sameby. Av Sveaskogs skogsmark i samebyn är 28 procent avsatt - som naturvårdsskog eller reservat. 

Vid avverkning som sker inom en samebys område görs anpassningar till rennäringen. Att så sker följs upp av tillsynsmyndigheten Skogsstyrelsen och i en årlig revision av certifieringsorganet FSC. I Sverige finns regelverk, tydliga krav och rutiner som ska säkerställa detta. Sveaskog följer nogsamt alla regelverk och har tillstånd för samtliga avverkningar som sker.  

Eftersom all mark i norra Sverige (i praktiken från norra Dalarna och uppåt) räknas som någon samebys område är samråd och dialog med rennäringen oerhört viktig för Sveaskog. Både rennäringen och skogsbruket behövs. Därför är vi ömsesidigt beroende av en god samverkan på båda näringarnas villkor. 

Den certifieringsstandard som svenska skogsbolag följer, FSC (Forest Stewardship Council) beskriver hur samråd med rennäringen ska gå till. Förra året, 2020, uppdaterades denna standard vilket innebär att det nu, sommaren 2021, är första gången samråd sker enligt den nya ordningen. Arbetet med att ta fram standarden tog flera år och skedde i flera arbetsgrupper, så kallade kamrar. I det arbetet fanns representanter för både skogsbolagen och rennäringen – detta för att certifieringsstandarden skulle vara förankrad och väl genomarbetad då den antogs. 

Muonio sameby bedriver renskötsel på koncession (tillstånd) från Länsstyrelsen. FSC:s regelverk anger olika samrådsmodeller för sameby och koncessionssameby. Med sameby genomförs samråd enligt samplanering och med koncessionssameby genomförs samråd enligt modellen samverkan. Samplaneringsprocessen innebär just samplanering. Då tittar skogsbruk och rennäring gemensamt på hela områden och planerar åtgärder i dialog. Samverkansprocessen har samma syfte, men arbetet läggs upp på annat sätt. Då presenterar skogsbruket sina planer och samebyn beskriver sin verksamhet så att hänsyn kan planeras för rennäringen.

Om en sameby inte för fram synpunkter under samrådet ska skogsbruket enligt lag ändå göra anpassningar till rennäringen. Bedömningar om anpassning till rennäringen har också gjorts vid planering av avverkning inom Muonio sameby. 

Skogsstyrelsen är den myndighet som kontrollerar att skogsbruket gör nödvändiga anpassningar. Men eftersom en sameby alltid har bättre kunskap om sitt nyttjande av marken är det otroligt viktigt för oss att prata direkt med samebyarna. Därför är det extra olyckligt när en sameby väljer att inte berätta för oss vilka anpassningar de vill se.  

Just nu (sommaren 2021) har Sveaskog ett pågående samråd med Muonio sameby kring nya områden som vi planerar att avverka. Detta sker enligt den nya certifieringsstandarden.  Sveaskog och Muonio sameby hade ett möte den 21 juni och ett ytterligare möte är inplanerat till slutet av augusti månad. Läs mer om FSC här​

Många samebyar sträcker sig över flera kommuner. Muonio sameby finns i Pajala kommun. Samebyn omfattar 3460 kvadratkilometer. Det är större än Gotland (3140 kvadratkilometer) eller landskapet Blekinge (2941 kvadratkilometer). Sveaskog äger inte hela samebyns område – den andel av skogsmarken inom samebyns område som ägs av Sveaskog är 35 procent. 

En beskrivning av den tredjedel (35 procent) av Muonio samebys område som Sveaskog äger  

  • Andel skogsmark: 75 procent

  • Andel våtmark/myr: 24 procent

  • Andel (avsatt för bevarande) naturvårdsskog/naturreservat: 28 procent

  • Andel skog över 10 meter: 26 procent

  • Andel skog över 3 meter: 27 procent

  • Andel skog under 3 meter: 18 procent

  • Planerad avverkning av skogsmark inom Muonio samebys område: 0,25 procent

 

Karta över norra Muonio sameby där Sveaskog har marker

(Se kartan i större format under Media)

​Kartan visar den del av Muonio sameby där Sveaskog äger mark (35 procent av Muonio sameby ägs av Sveaskog). Kartan visar förhållandet mellan den skog som är avsatt för naturvård (28 procent av Sveaskogs markareal), skog över tio meters höjd (26 procent), skog över 3 meters höjd (27 procent) och skog under tre meters höjd (18 procent). Kartan visar också de områden som under 2020 planerats för avverkning (0,25 procent av Sveaskogs areal). Sammantaget utgörs Sveaskogs skogar inom samebyn av en god åldersvariation med mycket äldre skog, där närmare en tredjedel av skogen (28 procent) är skyddad. De avverkningar Sveaskog årligen gör i Muonio sameby är med andra ord en mycket liten del av den skogsmark som finns inom Muonio samebys gränser. 

Sveaskog driver utvecklingen mot ett paradigmskifte för svenskt skogsbruk. De senaste åren har både klimatkrisen och hotet mot världens biologiska mångfald blivit allt tydligare. Det har gjort att Sveaskog utvecklat ett åtgärdsprogram för en inriktning mot ett hållbart skogsbruk. Rätt förvaltad, brukad och skött är skogen en ovärderlig resurs för Sverige. Den är viktig för den biologiska mångfalden, för möjligheten att binda och lagra kol och en hörnsten för att med träråvaror kunna fasa ut fossila råvaror. Med ett omfattande program för de brukade skogarna, vattnet i skogen och naturvårdsskogarna vill Sveaskog driva utvecklingen mot ett hållbart skogsbruk och säkra alla de nyttor skogen ger. För att det ska kunna ske måste skogsmarkens motståndskraft mot klimatförändringar öka och skogen rustas mot effekterna av ett varmare och förändrat klimat. I det arbetet ingår också att på ett konstruktivt sätt samverka med rennäringen. Att detta sker på ett bra sätt är extra angeläget då skogsbruk och rennäring bedrivs på samma marker. Läs mer ​om Sveaskogs långsiktiga inriktning här.​

 

För mer information:

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se  

Media