Sveaskog bistår i att återställa våtmarker

Sveaskog har tillsammans med andra aktörer återställt 40 hektar våtmark i Hammarsjön nära Hasselfors. Bland annat har strandängar återställts till hur de såg ut i slutet av 1800-talet.

Syftet med att återställa våtmarker är bland annat att öka grundvattenbildningen, göra området mer motståndskraftigt mot klimatförändringar och att minska utsläppet av närsalter genom att återskapa en meandrande åfåra i det tidigare slåtterängslandskapet.

- Det här är ett bra exempel på hur vi med vårt program för hållbart skogsbruk är med och återskapar våtmarker eller vattendrag. Ofta gör vi det själva men i många fall gör vi det, som här, tillsammans med myndigheter och lokala markägare, säger Rune Andersson som är skoglig assistent på Sveaskog.

I början av 1900-talet bestämdes att våtmarksområdet i Hammarsjön skulle torrläggas eftersom man ansåg att mer åkermark behövdes. Från att Stavån var en slingrande å fick den ett nytt flöde och blev rak. I slutet av 1960-talet började många dock intressera sig för platsens naturvärde och Länsstyrelsen ville omvandla den till en fågelsjö och skapade därmed ett antal holmar. Men det visade sig att marken blev farlig att vistas i och dessutom växte den igen. Under sommaren 2020 när området var upptorkat genomfördes ett omfattande grävarbete för att ändra flödet på Stavån. Numera är ån och dess strandängar uppdelade i två områden, där den ena delen ska betas och den andra ska slåttras. Området översvämmas ofta vid kraftiga regn under vår och försommar men framöver minskar den risken eftersom området idag kan hålla mer vatten. Åtgärderna gynnar inte minst den biologiska mångfalden eftersom betade och slåttrade strandängar idag annars är en naturtyp som minskat kraftigt. 

Projektet är ett samarbete mellan flera aktörer som bidragit med kunskap och pengar. Däribland Sydnärkes miljöförvaltning, Laxå kommun och Länsstyrelsen i Örebro län. 

Markägare är Sveaskog och Johan von Schéele. 

- När vi kom hit i december 1996 kunde vi inte särskilt mycket om vare sig jordbruk, mjölkproduktion eller naturvård. Kanske var det just det som gjorde det lättare för oss att ställa om driften till ekologiskt jordbruk och som gjorde oss så intresserade och engagerade i naturvården. Vi har ett utmärkt samarbete med Sveaskog och det här är mycket intressant och givande. Vi har till och med haft ägretthäger här, den är inte vanlig, säger Johan von Schéele.

FAKTA:

Tillgången till vatten i skogsmarken har blivit allt mer kritisk med ett förändrat klimat. Men många av skogens rinnande vattendrag har i olika skeden även påverkats av andra verksamheter som timmerflottning, kraftutvinning eller vägbyggen och annan exploatering. Ingrepp som medfört en stor negativ påverkan på skogsmarken. Sveaskog ska därför de kommande åren, som en del av programmet för hållbart skogsbruk, restaurera våtmarker och återställa sammanhängande rinnande vattendrag. Det kommer att ge stor effekt för arter som behöver rinnande vatten och för att förstärka skogsmarkens ekosystem. Sveaskog ska skapa och återskapa i genomsnitt 20 våtmarker per år (från nuvarande 3-5 per år) med målet att minst hälften av dessa marker är större än två hektar. Vi söker samarbete med myndigheter, föreningar och andra markägare.

Foto: Johan von Schéele

För mer information, kontakta:

Rune Andersson, skoglig assistent, Sveaskog, 070-374 55 61

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se