Sveaskog samarbetar med arkeologer för att ta hänsyn till kultur- och fornlämningar

Sveaskog samarbetar med arkeologer i Gävleborg för att ta ännu bättre hänsyn till kultur- och fornlämningar i skogsbruket. Tillsammans med Länsmuseet har skogsbolaget gjort en inventering av sina marker i Svedåsen för att identifiera dessa lämningar. Även Undersviks hembygdsförening är inkopplade i samarbetet.

Skogarna i Sverige är fyllda av gamla minnen efter våra förfäder och alla skogsägare som ska göra avverkningar eller markberedning måste ta hänsyn till dessa lämningar för att de inte ska förstöras. Det kan vara exempelvis gravar, odlingsrösen, hus- och torplämningar, kolbottnar eller fäbodsgrunder. Det kan även vara namn och traditioner som är knutna till en viss plats eller ett visst område. Vissa kan vara lätta att se, andra ligger dolda under markytan.

Redan sedan tidigare använder Sveaskog Kulturmiljöregistret för att ta hänsyn till kultur- och fornlämningar i sitt skogsbruk. Samarbetet med arkeologer och hembygdsföreningar i inventeringarna förstärker ytterligare kunskapen om hur dessa värden ska identifieras och tillvaratas. Just nu pågår ett samarbete med arkeologer från Länsmuseet i Gävleborg i en inventering av området Svedåsen som är beläget i Undersviks gamla socken i Bollnäs kommun och utgör Undersviks finnskog.

- Att bevara forn- och kulturlämningar i skogen är viktigt för oss och dessutom ett lagkrav. Det förekommer att lämningar skadas i samband med skogsbruk, ofta på grund av bristande underlag och information. Därför tar vi i detta komplicerade fall, som Svedåsen är, hjälp av arkeologer och vi ser fram emot att ta med oss fler lärdomar för att utveckla vårt arbetssätt ytterligare, säger Andreas Johansson som är planeringsledare för Sveaskog i södra Norrland.

Röjningsröse. Foto Länsmuseet Gävleborg

Nu analyserar Sveaskog den slutliga bedömningen från Länsmuseet för att se vilka områden som ska bevaras innan trakten och bruket i fält planeras vidare.

- Registreringarna i Kulturmiljöregistret är ännu inte färdiga men inventeringen är klar. Vi har registrerat 68 lämningar som behöver bevaras och det handlar om röjningsröseområden, bebyggelselämningar, kolbottnar, vägar, stigar, brunnar, kallkällor, en tjärdal, en dammvall och ett stenbrott, säger Inga Blennå, arkeolog vid Länsmuseet i Gävleborg.

Undersviks Hembygdsförening är verksamma i området och har den historiska kunskapen om boplatser och dess invånare.

- Vi välkomnar att Sveaskog tar hjälp av oss och arkeologer i sitt arbete för att kunna bevara fornlämningar och kulturlämningar. Det visar på höga ambitioner och en långsiktighet i skogsskötseln. Vår ambition är att tillsammans med Sveaskog skapa ett intressant besöksmål för den aktiva och historieintresserade nutidsmänniskan, säger Katarina Wådell, ordförande i hembygdsföreningen.

Även Länsstyrelsen i Gävleborg, som är tillsynsmyndighet, är nöjda med de grundliga förundersökningar som gjorts i Svedåsen.

 - Vi uppskattar och vill tacka Sveaskogs medarbetare som på plats uppmärksammat och tagit hänsyn till även oregistrerade lämningar som inte finns med i Kulturmiljöregistret. Vi är även tacksamma för att Sveaskog sökt samråd med oss och att de kommer att avgränsa, banda och säkerställa skyddet för de lämningar som finns i området, säger Ulf Fransson, arkeolog och handläggare på Länsstyrelsen i Gävleborg.

Gammal åkermark. Foto: Christian Christiansson.

Dammvall och fördämning. Foto: Christian Christiansson.

För mer information, kontakta:

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se