Sveaskog satsar på restaurering av vattendrag för stärkt skogsmark och biologisk mångfald

Sveaskog satsar för att restaurera vattendrag med syfte att stärka skogsmarkens motståndskraft mot pågående klimatförändringar och bidra till ökad biologisk mångfald. Arbetet är en del av Sveaskogs nya långsiktiga inriktning. Sveaskog ingår också i EU:s sexåriga vattenprojekt LIFE Revives som fokuserar på att förbättra flodpärlmusslornas livsmiljöer.

Sveaskog är en aktiv partner och delfinansiär i EU-projektet och genomför och planerar nu för ytterligare åtgärder för att bidra till att nå det nationella miljömålet om levande sjöar och vattendrag i Sveriges skogar. Där spelar flodpärlmusslorna en viktig roll.

- Vi genomför och planerar för ytterligare ett antal åtgärder för att öka vattensystemens biologiska mångfald och för att klimatanpassa skogsmarken för pågående klimatförändringar. Insatserna är en viktig pusselbit i arbetet med att återställa livsmiljöer och de är en viktig del i vårt arbete för ett hållbart skogsbruk, säger Jakob Bjerner, hållbarhetsansvarig i Sveaskog.

Mer konkret innebär det fortsatta arbetet att Sveaskog ska restaurera livsmiljöer efter de ingrepp som gjordes under flottningsepoken och återställa delar av vattendrag och vandringsleder för de arter som lever i och omkring vattendragen. I arbetet ingår bland annat att se över dammar, valvbågar, vägtrummor och broar för att undvika vandringshinder för flodpärlmusslorna, fiskar och andra arter. Sten, block och grus återställs som lekbotten för fiskarna eftersom det förbättrar livsmiljöerna i vattendragen. Ambitionen är även att öka tillväxten av sumpmossor och annan växtlighet som kan binda koldioxid och bli en så kallad kolsänka.  

- De närmaste åren kommer vi att utföra åtgärder för att skapa cirka 100 våtmarker och återställa 10 värdefulla vattendrag, berättar Jakob Bjerner.

Andra svenska aktörer, utöver Sveaskog, i EU-projektet LIFE Revives är Havs- och Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Sportfiskeförbundet och SCA SKOG AB.

- Det här är ett spännande och inspirerande EU-projekt där vi kan göra mycket tillsammans med andra aktörer. Att det nu i flera länder görs en nysatsning kring vattendrag och våtmarker känns mycket stimulerande i det pågående naturvårdsarbetet. Med Sveaskogs stora markinnehav har vi bättre möjligheter än många andra att samordna insatserna för ett större område vilket ger en bättre effekt och passar väl med vår vilja att göra vårt yttersta för ett hållbart skogsbruk, säger Jakob Bjerner.

Om Sveaskogs arbete med vattendrag

Sveaskog har länge jobbat med naturvårdsåtgärder längs vattendrag. Redan 2015 skrevs ett vattenvårdsavtal med Länsstyrelsen i Jönköping för de delar av ån Nissan som rinner över Sveaskogs mark. De åtgärder som bolaget gjorde mellan 2015 och 2020 har gynnat lövträden längs vattendraget, speciellt närmast vattnet där det redan fanns en hel del lövträd. Sveaskogs långsiktiga inriktning innehåller många aktiviteter för det hållbara skogsbruket där skogens vatten och vattenkvaliteten är en viktig del och har en direkt koppling till musslorna, fiskarna och andra vattenlevande arter.

Om projektet LIFE Revives

Sveaskog ingår som aktiv partner och delfinansiär i EU:s vattenprojekt LIFE Revives i Sverige, Finland och Estland. Projektet löper till 2026 och har fokus på att bevara hotade vattenlevande arter - såsom flodpärlmussla, lax och öring - i skogens vattendrag genom att förbättra deras livsmiljöer. I Sverige drivs projektet just nu främst av Länsstyrelsen i Norrbottens län. Projektet startar i september 2021 och leds av Jyväskylä Universitet i Finland. Svenska samarbetspartners är Länsstyrelsen i Norrbottens län, Svenska Sportfiskeförbundet, SCA SKOG AB och Sveaskog Förvaltnings AB. Estniska partners är Estonia State Forest Management Center och University of Tartu.

Om flodpärlmusslan

Flodpärlmusslan är sedan 1994 fridlyst i hela Sverige och klassas som starkt hotad i den nationella rödlistan. Den överlever i vatten som är klara, syrerika, näringsfattiga och med stabila pH-värden. Dess förekomst vittnar om en god ekosystemstatus i strömmande vatten – där den trivs mår även många andra arter som lever i strömmande vatten bra. För att flodpärlmusslan ska kunna fortplanta sig behövs ett reproducerande bestånd av lax eller öring.  

Dokument och länkar