Sveaskog satsar på specialistkunskap inom hyggesfritt skogsbruk

Sveaskog ska genomföra försök med hyggesfritt skogsbruk på brukad areal i bolagets fem mest publika ekoparker. Detta kompletterar de försöksområden för hyggesfritt som bolaget redan har. Samtidigt tillsätts en specialistroll som ska ha särskilt fokus på dessa metoder.

Sveaskog, Skogsstyrelsen och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) samverkar och undersöker hur olika hyggesfria metoder ska kunna användas i skogarna, exempelvis genom mosaik- eller luckhuggning. Ett syfte med samarbetet är att se hur ny skog etableras och hur skogstillväxten utvecklas över tid.

Nyligen kom Skogsstyrelsen med sin definition av hyggesfritt skogsbruk och Sveaskog välkomnar en gemensam definition men poängterar även att det finns flera utmaningar i att bruka skog i enlighet med definitionen. Det handlar framför allt om att säkerställa tillräckligt god föryngring, att skapa en bra ståndortsanpassning och att omvandling från enskiktade bestånd till flerskiktade sker på ett förutsägbart och effektivt sätt.

- Nu vill vi satsa på specialistkunskap inom hyggesfritt för framtiden och vi har nyligen tillsatt en skogsskötselspecialist, Peter Ask, som specifikt ska arbeta med just detta, säger Gisela Björse, skogsskötselchef i Sveaskog, och tillägger att bolaget ska dra lärdom utifrån tidigare arbete och nu vidareutveckla hur det ska ske framåt.

Det ska ske försök med hyggesfria metoder i Sveaskogs mest besökta ekoparker: Omberg vid Vättern, Halle-Hunneberg vid Vänern, Böda på Öland, Raslången på gränsen mellan Skåne och Blekinge samt Hornslandet strax utanför Hudiksvall. Dessutom har Sveaskog redan idag flera områden där bolaget arbetar med hyggesfritt skogsbruk för att lära sig mer om alternativ till trakthyggesbruk. I dessa områden studeras tillväxt, föryngring, ekonomi och naturvärden vid luckhuggning, måldiameterhuggning, kanthuggning, mosaikhuggning, blädning och andra hyggesfria metoder. En del av försöken görs tillsammans med SLU, Skogsstyrelsen och andra organisationer och dessa områden finns i Rogberga utanför Jönköping, Storjuktan i Sorsele och Ätnarova i Gällivare. I Tiveden, ett gränsområde mellan Västergötland och Närke finns det största projektet och det sker i samarbete med Laxå kommun och den lokala besöksnäringen.

Peter Ask, som är skogsskötselspecialist och ska utveckla Sveaskogs arbete med hyggesfritt skogsbruk, tar sig an utmaningen med inställningen att vi behöver lära oss mer. Han ska studera tillväxt, föryngring, ekonomi och naturvärden vid luckhuggning, måldiameterhuggning, kanthuggning, mosaikhuggning, blädning och andra hyggesfria metoder. 

- Vi har ingen lång tradition kring hyggesfritt skogsbruk och det är inte heller något vi lär oss till i morgon. Men med vår samlade kompetens vill vi vara med och leda utvecklingen, säger Peter Ask, och tillägger att projekten tar många år att utvärdera.

Om hyggesfritt skogsbruk:

Hyggesfritt skogsbruk innebär att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor.

Motiven till att använda hyggesfritt skogsbruk varierar från fall till fall. Det kan vara naturvärden, kulturvärden eller sociala värden. I tätortsnära skogar kan hyggesfritt skogsbruk vara ett alternativ för att bibehålla rekreationsvärden.

Kontakta oss

Peter Ask, skogsskötselspecialist i Sveaskog, 070-213 80 03

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se