Sveaskogs delårsrapport, januari-juni 2021: Fortsatt starkt marknadsläge

Sveaskogs operativa rörelseresultat under första halvåret 2021 uppgick till 790 MSEK (676), den främsta förklaringen till resultatförbättringen är den förändrade metoden för värdering av skogstillgångar. Metodförändringen innebär att kostnader för återbeskogning, 127 MSEK, från i år redovisas i posten värdeförändring skog.

Per Matses VD Sveaskog Per Matses, VD och koncernchef för Sveaskog.

 

1 april – 30 juni 2021

  • Nettoomsättningen ökade med tre procent till 1 867 MSEK (1 808). De totala leveransvolymerna ökade med tre procent medan priserna på skogsråvara i genomsnitt var oförändrade.

  • Det operativa rörelseresultatet ökade med 77 procent och uppgick till 372 MSEK (210). Resultatförbättringen förklaras främst av ökad volym från egen skog samt förändrad metod för värdering av Skogstillgångar. Metodförändringen innebär att kostnader för återbeskogning, 120 MSEK, från i år redovisas i posten värdeförändring skog. Bortsett från metodförändringen är det underliggande resultatet högre än föregående år.
  • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 183 MSEK (154).
  • Kvartalets resultat uppgick till 607 MSEK (312), motsvarande 5,13 kr (2,64) per aktie.

1 januari – 30 juni 2021

  • Nettoomsättningen minskade med en procent till 3 560 MSEK (3 609). De totala leveransvolymerna minskade med en procent medan priserna på skogsråvara i genomsnitt var oförändrade.
  • Det operativa rörelseresultatet ökade med 17 procent och uppgick till 790 MSEK (676). Resultatförbättringen förklaras huvudsakligen av förändrad metod för värdering av Skogstillgångar. Metodförändringen innebär att kostnader för återbeskogning, 127 MSEK, från i år redovisas i posten värdeförändring skog.
  • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 301 MSEK (307).
  • Periodens resultat uppgick till 1 087 MSEK (827), motsvarande 9,18 kr (6,98) per aktie.

Kommentar från Sveaskogs VD och koncernchef Per Matses:

– Marknadsläget är fortsatt mycket bra för svensk skogsindustri, i synnerhet för sågverken där priserna för sågade trävaror med marginal passerat tidigare prisrekord.

– I april antog Sveaskog ett program för hållbart skogsbruk. Med programmet vill Sveaskog förena säker virkesleverans med storskaliga insatser för en förstärkt biologisk mångfald. På ett kraftfullt sätt vill vi bidra till att nå de svenska miljömålen, Parisavtalet liksom EU:s biodiversitetsmål. De aktiviteter vi genomför syftar till att förstärka den biologiska mångfalden och stärka motståndskraften mot klimatpåverkan i skog och skogsmark.

– Sveaskog behöver lokala skogsentreprenörer som har stort behov av anpassade finansieringslösningar för att kunna utveckla en kapitalintensiv näring. För att möta detta har vi i Sveaskog etablerat ett finansbolag med syfte att erbjuda entreprenörer leasing av skogsmaskiner.

–  Under våren har det uppkommit frågor om Sveaskogs naturvårdsarealer och påståendet att vi räknar in såld mark i våra naturvårdsarealer. Jag vill vara tydlig med att det vi redovisar till myndigheter är enbart mark som Sveaskog äger. Däremot har det funnits fel i vad vi publicerat på vår webbplats. Dels har en kartfunktion visat felaktiga uppgifter, dels har filer med ekologiska landskapsplaner innehållit ej uppdaterade uppgifter. Inget av dessa underlag, varken kartfunktionen eller filerna, ligger till grund för den statistik som Sveaskog rapporterar.

–  I drygt ett år har vi fått förhålla oss till Coronapandemin. Förra våren stod vi inför stor osäkerhet och planerade för ett antal olika scenarios. Vår kärnverksamhet har emellertid kunnat bedrivas under denna period utan större påverkan.

För mer information, kontakta: Per Matses, VD och koncernchef, 08-655 92 90 Kristina Ferenius, CFO, 010-471 81 11 Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se

Media

Dokument och länkar