Sveaskogs delårsrapport januari-mars 2022: Stabilt resultat för Sveaskog

Det operativa rörelseresultatet ökade med 15 procent och uppgick till 481 MSEK (418). Förklaringen till resultatförbättringen är ökade virkespriser. Genomsnittspriset på virkesleveranserna från vår egen skog är elva procent högre än motsvarande period föregående år. 

1 januari – 31 mars 2022 

  • Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 1 992 MSEK (1 693). De totala leveransvolymerna ökade med fyra procent medan priserna på skogsråvara ökade med i genomsnitt 12 procent. Övriga intäkter, främst för upplåtelser och plantor, ökade med två procent.
  • Det operativa rörelseresultatet ökade med 15 procent och uppgick till 481 MSEK (418). Högre virkespriser och ökade upplåtelseintäkter från vindkraft har motverkats av lägre volym från egen skog och ökade avverkningskostnader.
  • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 89 MSEK (118).
  • Kvartalets resultat uppgick till 669 MSEK (480), motsvarande 5,65 kr (4,05) per aktie.

Väsentliga händelser

  • Marknadsläget är fortsatt starkt för sågverk och massaproducenter vilket ger högre efterfrågan och stigande priser.
  • Kriget i Ukraina påverkar Sveaskog negativt främst genom ökade drivmedel- och reservdelskostnader.
  • Kvartalets rörelseresultat före värdeförändring skog har ökat med 43 procent till 717 MSEK varav resultatet från intressebolag utgör 233 MSEK där Setra Group har störst påverkan.

Kommentar från Sveaskogs VD och koncernchef Erik Brandsma:

– Kriget i Ukraina påverkar marknader där svensk skogsindustri verkar. De sanktioner som har påförts Ryssland har strypt virkesexporten från Ryssland till Europa av främst massaved. För Sveaskogs kunder inom massa och papper är marknadsförhållandena fortsatt mycket goda. En följd av att normala flöden för fiberråvara rubbas, har både nya och befintliga kunder visat mycket stort intresse för leveranser från Sveaskog. 

– Efterfrågan på trävaror, massa, papper och kartong är fortsatt stark i Sverige och resten av världen. Sågverken och den övriga skogsindustrin har stort behov av råvara. Därför höjs nu priserna för Sveaskogs virkesleverantörer i hela landet. Prishöjningen bidrar till att fortsätta förbättra lönsamheten i skogsbruket, och motiverar till hög aktivitet i skogen med både föryngringsavverkning och gallring

– Långsiktighet och värdeskapande är viktigt för ett bolag som Sveaskog. Skogssektorn står inför en omställning och vi har en mycket viktig uppgift framför oss när vi ska utveckla företaget. Skogen ska förse oss med råvara och energi som kan bidra till en klimatneutral framtid och skogslandskapets biologiska mångfald ska både återställas och stärkas. Samtidigt är skogen viktig för rekreation, turism, olika former av småföretagande, som bärare av kulturarv och för en livaktig rennäring. Det är ett stort ansvar som vi har på Sveaskog. Vi ska nyttja skogen hållbart genom att klimatanpassa vårt skogsbruk samtidigt som vi skapar tillväxt. Det är vad vårt program för hållbart skogsbruk handlar om.

För mer information, kontakta: 

Erik Brandsma, VD och koncernchef, 010-471 81 50

Kristina Ferenius, CFO, 010-471 81 11 

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se

Dokument och länkar